НАРЕДБА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ЕДИННАТА СИСТЕМА ЗА ТУРИСТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

НАРЕДБА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ЕДИННАТА СИСТЕМА ЗА ТУРИСТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

В сила от 16.03.2007 г.

Приета с ПМС № 53 от 08.03.2007 г.

 Обн. ДВ. бр.23 от 16 Март 2007г.

Глава първа.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С наредбата се уреждат организацията на Единната система за туристическа информация (ЕСТИ), условията и редът за вписване, подлежащите на вписване обстоятелства, поддържането, съхраняването и достъпът до информацията в Националния туристически регистър (НТР), както и събирането, обработването, съхраняването и предоставянето на статистическите данни за туризма, както и събирането и съдържанието на туристическата информация.

Чл. 2. Единната система за туристическа информация включва НТР по чл. 58 от Закона за туризма (ЗТ), статистически данни за туризма и туристическа информация.

Чл. 3. Статистическите данни за туризма са данни за:

 1. средствата за подслон:

а) материална база на туризма;

б) реализирани нощувки;

в) пренощували лица;

г) легла на денонощие;

д) продължителност на престоя;

е) организация на пътуването;

ж) приходи от нощувки и допълнителни услуги в средствата за подслон – общо, от българи и от чужденци;

 1. местата за настаняване:

а) материална база на туризма;

б) реализирани нощувки;

в) пренощували лица;

г) легла на денонощие;

д) продължителност на престоя;

е) организация на пътуването;

ж) приходи от нощувки и допълнителни услуги в местата за настаняване – общо, от българи и от чужденци.

Чл. 4. Туристическата информация включва освен данните, които са вписани в НТР, и информация за:

 1. общината (обща характеристика);
 2. туристическите ресурси;
 3. инфраструктурата със значение за туризма;
 4. туристическите услуги и атракции.

Чл. 5. Единната система за туристическа информация се разработва съвместно от председателя на Държавната агенция по туризъм (ДАТ) и председателя на Националния статистически институт (НСИ).

Чл. 6. (1) Единната система за туристическа информация е електронна база данни, съдържаща вписаните обстоятелства по чл. 13, статистическите данни по чл. 16 и туристическата информация по чл. 22, която се управлява от информационна система.

(2) Електронната база данни се поддържа по начин, който гарантира сигурността на информацията и контролиран достъп за вписвания и преглеждане съгласно изискванията на наредбата.

(3) Държавната агенция по туризъм в ролята си на администратор на системата отговаря за поддържането й и осъществява контрол върху пълнотата и сроковете за въвеждане на информацията по реда на чл. 8.

Чл. 7. (1) Единната система за туристическа информация се съхранява в ДАТ.

(2) Единната система за туристическа информация съдържа публична част, която включва информацията по чл. 13, 16 и 22.

(3) Достъпът до информацията, въведена в публичната част, се осигурява чрез страница в интернет, поддържана от ДАТ.

Глава втора.

НАЦИОНАЛЕН ТУРИСТИЧЕСКИ РЕГИСТЪР

Раздел I.

Вписвания

Чл. 8. (1) Вписването на обстоятелствата в електронната база данни на НТР се извършва въз основа на заявление от заинтересуваното лице или служебно въз основа на разпореждане на председателя на ДАТ.

(2) Всяка промяна в обстоятелствата, вписани в НТР, подлежи на отразяване.

(3) Лицата, за които е настъпила промяна в обстоятелствата, вписани в НТР, са длъжни да я заявят писмено при условията и по реда на чл. 21, ал. 2, чл. 56, ал. 1 и 2 и чл. 59, ал. 2 ЗТ.

(4) В Националния туристически регистър се вписва информация за всички лица, предприели действия за вписване в регистъра, включително относно лицата, по отношение на които е налице влязла в сила заповед за отказ за извършване на регистрация или за определяне на категория или съответно влязла в сила заповед за заличаване на регистрацията или за прекратяване категорията на туристически обект.

Чл. 9. (1) Вписването на обстоятелствата по делото на съответното лице се извършва въз основа на данните, съдържащи се в представените документи, или на данните, които са събрани служебно.

(2) За всяко подлежащо на регистрация лице в електронната база данни се открива партида с уникален индекс, в която се извършват предвидените в наредбата вписвания. Към всяка партида има партидно дело, към което се съхраняват приложените за вписване документи.

(3) Всяка партида се състои от полета, съответстващи на подлежащите на вписване обстоятелства. Всеки тип поле има уникален индекс, еднакъв за всички партиди.

(4) Последващите вписвания се извършват така, че да не бъде засегната информацията, съдържаща се в предходни вписвания.

(5) Когато се заличава вписване, в съответното поле се записва, че вписването е заличено, и се посочва датата на заличаването. Заличаването не може да води до унищожаване или повреждане на информацията относно заличеното вписване.

Чл. 10. (1) Националният туристически регистър поддържа и съхранява архив на заличените от регистъра лица.

(2) Информацията за заличените лица се съхранява в НТР в срок 10 години от заличаването й.

Чл. 11. (1) Вписванията се правят от председателя на ДАТ или от оправомощено от него лице.

(2) В ДАТ:

 1. се приемат и обработват исканията за вписване в регистъра на туристическите обекти по чл. 52, ал. 2 ЗТ, на туроператорите и туристическите агенти и на туристическите сдружения и туристическите информационни центрове;
 2. се приемат и обработват исканията за справки в регистъра;
 3. се осигурява нанасянето на информацията в регистъра;
 4. се осигурява съхраняването и сигурността на информацията в регистъра;
 5. се осигурява достъпът до информацията в регистъра;
 6. се съхраняват преписките по заявленията за вписване на обстоятелства в регистъра;
 7. се организира поддръжката, съхраняването и развитието на регистъра.

(3) Кметовете на общини водят регистър на всички категоризирани от тях на територията на съответната община туристически обекти, като:

 1. приемат и обработват исканията за вписване в регистъра по отношение на туристическите обекти по чл. 52, ал. 1 ЗТ;
 2. приемат и обработват исканията за справки в регистъра;
 3. осигуряват нанасянето на информацията в регистъра;
 4. осигуряват съхраняването на информацията в регистъра;
 5. предоставят информация за извършените от тях вписвания по този регистър в ДАТ по реда на чл. 15, ал. 3 и 5.

(4) Регистрите по ал. 3 са неразделна част от НТР.

Чл. 12. (1) Лицата, за които е настъпила промяна в обстоятелствата, вписани в НТР, представят в ДАТ или в съответната община:

 1. заявление по образец;
 2. документ, удостоверяващ промяната;
 3. документ за платена такса съгласно Тарифата за таксите, които се събират по Закона за туризма, одобрена с Постановление № 220 на Министерския съвет от 2002 г. (обн., ДВ, бр. 93 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 9 и 29 от 2005 г.).

(2) Заявлението по ал. 1, т. 1 се подава по образец съгласно приложение № 1.

(3) Вписването на промяната се извършва в 14-дневен срок от постъпване на заявлението.

(4) Когато промяната в обстоятелствата, вписани в НТР, води до промяна във вписаните в удостоверението данни за лицето, заявило промяната, се издава ново удостоверение. Новото удостоверение се предоставя след връщане на първоначално издаденото.

 

Раздел II.

Подлежащи на вписване обстоятелства

Чл. 13. (1) За регистрираните за извършване на туроператорска и/или туристическа агентска дейност лица в НТР се вписват следните данни и обстоятелства:

 1. номер на удостоверението за регистрация;
 2. вид на туристическата дейност;
 3. фирма, седалище и адрес на управление;
 4. адрес на мястото/местата на упражняване на дейността, телефон, факс, електронна поща;
 5. единен идентификационен код;
 6. име и ЕГН на лицата с право да представляват и/или управляват търговеца;
 7. номер на заповедта на председателя на ДАТ за регистрация, отказ или заличаване на регистрацията, съответно обезсилване на удостоверението за регистрация, както и за издаване дубликат на удостоверение за регистрация;
 8. номер и дата на сключения застрахователен договор по чл. 42 ЗТ, наименование на застрахователя и срок на валидност на застраховката;
 9. наложените принудителни административни мерки и санкции по ЗТ.

(2) За категоризираните туристически обекти по чл. 3, ал. 3, т. 1, 2, 3 и 10 ЗТ в НТР се вписват следните данни и обстоятелства:

 1. номер на удостоверението;
 2. вид на обекта;
 3. наименование на обекта;
 4. адрес на обекта, телефон, факс;
 5. категория на обекта;
 6. капацитет на обекта: за средства за подслон и места за настаняване – брой стаи и легла, брой заведения за хранене и развлечения, брой конгресни и конферентни зали със съответния капацитет, наличие на балнео-, спа, уелнес и спортен център, наличие на басейн (открит и закрит); за заведения за хранене и развлечения: брой места – на открито и на закрито; за туристическите хижи – брой стаи и брой прилежащи заведения за хранене;
 7. фирма/име, седалище/местожителство и постоянен адрес на собственика на обекта;
 8. единен идентификационен код или ЕГН на собственика;
 9. наименование, седалище и адрес на управление, единен идентификационен код на лицето, извършващо хотелиерство или ресторантьорство в обекта, телефон, факс, електронна поща;
 10. срок на валидност на категорията;
 11. входящ номер на заявлението за определяне на категория;
 12. номер на заповедта на категоризиращия орган за определяне на категорията, за отказ, понижаване или прекратяване на категорията, както и за издаване дубликат на удостоверение за категория;
 13. наложените принудителни административни мерки и санкции по ЗТ.

(3) За категоризираните плажове в НТР се вписват следните данни и обстоятелства:

 1. номер на удостоверението;
 2. вид на плажа;
 3. наименование на плажа;
 4. категория на плажа;
 5. фирма (име, седалище), местожителство и постоянен адрес на собственика на плажа или на лицето, на което са му предоставени права за ползване върху плажа;
 6. единен идентификационен код или ЕГН на собственика на плажа или на лицето, на което са му предоставени права за ползване върху плажа;
 7. номер на заповедта на председателя на ДАТ за определяне на категорията, за отказ или прекратяване на категорията, както и за издаване дубликат на удостоверение за категория;
 8. наложените принудителни административни мерки и санкции по ЗТ.

(4) За категоризираните ски писти в НТР се вписват следните данни и обстоятелства:

 1. номер на удостоверението;
 2. вид на ски пистата;
 3. наименование на ски пистата;
 4. категория на ски пистата;
 5. дължина на ски пистата;
 6. името на собственика на прилежащото към ски пистата съоръжение или на лицето, на което са му предоставени права за ползване върху прилежащото към ски пистата съоръжение;
 7. единен идентификационен код или ЕГН на собственика на прилежащото към ски пистата съоръжение или на лицето, на което са му предоставени права за ползване върху прилежащото към ски пистата съоръжение;
 8. номер на заповедта на председателя на ДАТ за определяне на категорията, за отказ или прекратяване на категорията, както и за издаване дубликат на удостоверение за категория;
 9. наложените принудителни административни мерки и санкции по ЗТ.

(5) За туристическите сдружения в НТР се вписват следните данни и обстоятелства:

 1. наименование, седалище и адрес на сдружението, телефон, факс, електронна поща;
 2. вид на сдружението;
 3. съд, номер на делото, партида, регистър, том и страница по съдебната регистрация на сдружението, единен идентификационен код, регистрационен номер в регистъра към Министерството на правосъдието, когато сдружението извършва общественополезна дейност;
 4. имена, ЕГН и постоянен адрес, телефон, факс, електронна поща на представляващия;
 5. вид и състав на колективния орган на управление;
 6. брой на членуващите в сдружението организации и лица.

(6) За туристическите информационни центрове в НТР се вписват следните данни и обстоятелства:

 1. правно-организационна форма;
 2. наименование, седалище и адрес на туристическия информационен център;
 3. имена на лицето, управляващо туристическия информационен център;
 4. телефон, факс, електронна поща на туристическия информационен център;
 5. предлагани услуги.

Чл. 14. Информацията в НТР е публична в частта й относно:

 1. наименование на лицето, вид на туристическата дейност, седалище и адрес на управление, адрес на мястото на упражняване на дейността, телефон, факс и електронна поща и номер на издаденото удостоверение за регистрация;
 2. наименование, вид, определена категория, капацитет, адрес, телефон и факс на туристическия обект по чл. 3, ал. 3, т. 1, 2, 3 и 10 ЗТ и на лицето, извършващо туристическа дейност в категоризирания обект;
 3. наименование, вид и определена категория на туристическия обект по чл. 3, ал. 3, т. 5 и 6 ЗТ и лицето, което е собственик на плажа или са му предоставени права за ползване върху него, съответно е собственик на прилежащото към ски пистата съоръжение или са му предоставени права за ползване върху прилежащото към ски пистата съоръжение;
 4. наименование, вид, адрес и телефон на туристическото сдружение и на лицето с право да представлява сдружението;
 5. адрес и телефон на туристическите информационни центрове и предлагани услуги.

Чл. 15. (1) Кметът на община води регистър за категоризираните от него на територията на съответната община туристически обекти по чл. 3, ал. 3, т. 1, 2 и 3 ЗТ.

(2) В регистъра по ал. 1 се вписват данните и обстоятелствата по чл. 13, ал. 2.

(3) Данните и обстоятелствата по ал. 2 се отразяват директно в електронната база данни на НТР от оправомощено от кмета на съответната община лице.

(4) Отразяването на данните и обстоятелствата по ал. 2 се осъществява ежемесечно чрез предоставяне на контролиран достъп за вписванията, като кметът или оправомощеното от него лице отговаря за пълнотата и верността на информацията.

(5) При техническа невъзможност за директно отразяване кметовете на общини предоставят ежемесечно информация за данните и обстоятелствата по ал. 2 на електронен носител.

Глава трета.

СТАТИСТИЧЕСКИ ДАННИ ЗА ТУРИЗМА

Чл. 16. (1) За средствата за подслон се събират следните статистически данни:

 1. материална база на туризма:

а) брой и видове средства за подслон (хотел, мотел, вилно селище и туристическо селище);

б) категория;

в) брой стаи;

г) брой легла;

 1. реализирани нощувки (брой) – общо, както и от резиденти (българи) и нерезиденти (чужденци) по гражданство, пол и възраст;
 2. пренощували лица (брой) – общо, както и от резиденти (българи) и нерезиденти (чужденци) по гражданство, пол и възраст;
 3. легла на денонощие;
 4. продължителност на престоя – до 3 нощувки, 4 и повече последователни нощувки, общо, както и от българи и чужденци по гражданство;
 5. организация на пътуването – организирани пътувания (група или индивидуално), неорганизирани пътувания, вид на използвания транспорт;
 6. приходи от нощувки и допълнителни услуги в средствата за подслон – общо от българи и чужденци.

(2) За местата за настаняване се събират следните статистически данни:

 1. материална база на туризма:

а) брой и видове места за настаняване (пансион, почивна станция, къмпинги, туристически хижи, семейни хотели, самостоятелни стаи, вили, къщи, бунгала);

б) категория;

в) брой стаи, места за къмпиране;

г) брой легла;

 1. реализирани нощувки (брой) – общо, както и от резиденти (българи) и нерезиденти (чужденци) по гражданство, пол и възраст;
 2. пренощували лица (брой) – общо, както и от резиденти (българи) и нерезиденти (чужденци) по гражданство, пол и възраст;
 3. легла на денонощие;
 4. продължителност на престоя – до 3 нощувки, 4 и повече последователни нощувки, общо, както и от резиденти (българи) и нерезиденти (чужденци) по гражданство;
 5. организация на пътуването – организирани пътувания (група или индивидуално), неорганизирани пътувания, вид на използвания транспорт;
 6. приходи от нощувки и допълнителни услуги в местата за настаняване, както и от резиденти (българи) и нерезиденти (чужденци) по гражданство.

(3) Статистическите данни по ал. 1 и 2 обобщават данните за страната и за отделните райони на планиране, области и общини според Класификацията на териториалните единици за статистиката (NUTS) в България при спазване изискванията на Закона за статистиката.

(4) Статистическите данни по ал. 1 и 2 са неразделна част от електронната база данни на ЕСТИ.

Чл. 17. (1) Информацията по чл. 16, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 1 се събира от съответния категоризиращ орган и се предоставя на НСИ чрез осигуряване на контролиран достъп до НТР или при поискване от НСИ в електронен вариант.

(2) Данните по чл. 16, ал. 1, т. 2, 3 и 5 и ал. 2, т. 2, 3 и 5 се предоставят ежемесечно за аналитични и прогнозни цели в ДАТ от кметовете на общини по местоположение на съответното място за настаняване или средство за подслон въз основа на заверените от тях регистри за настанените туристи и за реализираните от тях нощувки и внесената туристическа такса.

(3) Информацията по ал. 1 и 2 се събира чрез формуляри и указания за тяхното попълване, утвърдени от председателя на НСИ, по образец съгласно приложение № 2.

(4) Формулярите и указанията по ал. 3 се предоставят на лицата, извършващи хотелиерство в средства за подслон и в места за настаняване от териториалните статистически бюра.

(5) Хотелиерите по ал. 4 са длъжни да попълват и представят формулярите в териториалните статистически бюра по местоположение на съответното средство за подслон или място за настаняване в съответствие с принципа за надеждност на данните по смисъла на Закона за статистиката.

Чл. 18. (1) Националният статистически институт чрез тримесечни статистически изследвания събира данните по чл. 16, ал. 1 и 2 съгласно приложение № 3.

(2) Данните по ал. 1 се нанасят всяко тримесечие за страната и за отделните райони на планиране, области и общини според Класификацията на териториалните единици за статистиката (NUTS) в България при спазване изискванията на Закона за статистиката директно в електронната база данни на ЕСТИ чрез осигурен контролиран достъп на оправомощено от председателя на НСИ лице.

(3) Нанасянето на данните се извършва така, че да не се засяга информацията, съдържаща се в предходни вписвания.

(4) Статистическите данни за туризма се поместват в публичната част на ЕСТИ.

Чл. 19. (1) Националният статистически институт предоставя обработените статистически данни по чл. 16, ал. 1 и 2 на Статистическия офис на Европейската комисия и Евростат по образец съгласно приложение № 4.

(2) Предоставянето на предварителни годишни данни се осъществява до 6 месеца след отчетната година, а ревизираните годишни данни – до 12 месеца след отчетната година.

(3) Предоставянето на предварителни месечни и тримесечни данни се осъществява до 3 месеца след съответния отчетен период, а ревизираните месечни и тримесечни данни – до 6 месеца след съответния отчетен период.

(4) Националният статистически институт осигурява при поискване от Европейската комисия цялата необходима информация за преценка на качеството, сравнимостта и пълнотата на статистическата информация.

(5) Националният статистически институт предоставя информация на Статистическия офис на Европейската комисия и Евростат за промени в методологията за събиране на статистическите данни по чл. 16, ал. 1 и 2.

Чл. 20. Председателят на ДАТ или оправомощено от него лице изисква оперативна статистическа информация за аналитични и прогнозни цели в туризма, включително информацията по чл. 16, ал. 1 и 2, от лицата, регистрирани за извършване на туристически дейности, от лицата, упражняващи дейност в категоризирани туристически обекти, от държавните и общинските органи и туристическите сдружения, която те са длъжни да предоставят.

Глава четвърта.

ТУРИСТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Чл. 21. (1) Туристическата информация е изградена от свързани информационни бази данни за туристическия ресурс на територията на съответната община в Република България.

(2) Туристическата информация е организирана в единна електронна система, която поддържа национална база данни.

Чл. 22. Туристическата информация е структурирана в 4 раздела:

 1. раздел I „Обща информация за община“ съдържа следните информационни единици и подраздели:

а) административни данни за административно-териториалната единица:

аа) географско положение;

бб) площ;

вв) население;

гг) селища в състава на административната единица;

б) икономическа информация;

в) демографска информация;

 1. раздел II „Туристически ресурси“ съдържа следните информационни единици и подраздели:

а) природни ресурси:

аа) релеф;

бб) климат;

вв) води;

гг) биоразнообразие;

дд) защитени територии;

б) културни ресурси:

аа) паметници на културата – движими и недвижими;

бб) културни ландшафти (пейзажи);

вв) „живо“ наследство;

гг) традиционни занаяти;

дд) фолклорно-обреден календар;

в) антропогенни ресурси:

аа) културни институти и културно-просветни институти;

бб) културни организации;

вв) училища по култура и изкуства;

 1. раздел III „Инфраструктура със значение за туризма“ съдържа следните информационни подраздели:

а) техническа инфраструктура: В и К, транспортна мрежа, енергийна мрежа, съобщителна мрежа;

б) комуникации;

в) здравно обслужване;

г) образователни учреждения;

д) спортни бази;

е) обществени обекти за отдих и развлечения;

ж) финансови услуги;

з) пазарна инфраструктура;

и) обществен ред и сигурност;

 1. раздел IV „Туристически услуги и атракция“.

Чл. 23. Кметовете на общини чрез своята администрация или чрез делегиране на правомощия на туристическите информационни центрове и туристическите сдружения организират набирането и своевременното актуализиране на информацията по чл. 21.

Глава пета.

АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 24. За неизпълнение на задълженията за предоставяне на информация по ЕСТИ се налагат глоби и имуществени санкции по чл. 84 ЗТ.

Чл. 25. За неизпълнение на задължението за заявяване за отразяване на настъпила промяна във вписаните в НТР обстоятелства се налагат глоби и имуществени санкции по чл. 85 ЗТ.

Чл. 26. За неизпълнение на задължение по наредбата се налагат глоби и имуществени санкции по чл. 86а ЗТ.

Чл. 27. Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на чл. 87 ЗТ.

Допълнителни разпоредби

 • 1. По смисъла на наредбата:
 1. „Резидент“ е гражданин на страната, в която се събира статистическа информация.
 2. „Нерезидент“ е гражданин на друга страна, който посещава дадената страна, за която се събира статистическа информация.

Преходни и Заключителни разпоредби

 • 2. Единната система за туристическа информация се създава като единна база данни в срок до 6 месеца от влизането в сила на наредбата.
 • 3. В срока по § 2 създадените към председателя на ДАТ и към кметовете на общини регистри се привеждат в съответствие с изискванията на наредбата.
 • 4. Наредбата се приема на основание чл. 63 от Закона за туризма.
 • 5. Наредбата въвежда Директива 95/57/ЕО на Съвета от 23 ноември 1995 г. относно събирането на статистическа информация в областта на туризма.
 • 6. Указания по прилагането на наредбата дава председателят на Държавната агенция по туризъм.
 • 7. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.      Вх. № ДО
        ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ПО ТУРИЗЪМ
КМ  КМЕТА НА ОБЩИНА _______________________
З А Я В Л Е Н И Е
за промяна в обстоятелствата, вписани в Националния туристически регистър
2.1.  От (име, презиме, фамилия – собственик, изпълнителен директор, управител)
2.2.  Представител на (фирма на търговеца/юридическото лице, което има право 2.3.  БУЛСТАТ/единен
П  о силата на друг закон да извършва стопанска дейност) И     идентификационен код
код
2.4.  Седалище и адрес на управление 2.5.  (пощенски код) 2.6.  (населено място)
        (община)
2.7.  (ж.к./ кв.) 2.8.  (булевард/площад/улица)

 

2.9. №
2.10. (блок) 2.11. (вход) 2.12. (етаж) 2.13. (апартамент)
2.14. (телефон/и)

 

2.15. (факс) 2.16. (електронна поща)
3    . Адрес на туристическия обект (населено място, булевард, площад, улица, №, телефон)

 

 

4.     Вид на туристическия обект:
         5. № на издаденото удостоверение за категория/регистрация:
6.     Настъпила промяна в обстоятелствата относно (отбележете с „Х“ това, което се отнася за Вас)
        РЕГИСТРИРАН ТУРОПЕРАТОР И/ИЛИ ТУРИСТИЧЕСКИ АГЕНТ
        КАТЕГОРИЗИРАН ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТ по чл. 3, ал. 3, т. 1, 2, 3 или 10 от Закона за туризма
К      КАТЕГОРИЗИРАНА СКИ ПИСТА
К      КАТЕГОРИЗИРАН ПЛАЖ
         ТУРИСТИЧЕСКО СДРУЖЕНИЕ
         ТУРИСТИЧЕСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ИЛИ БЮРО
7.      Променени данни или обстоятелства:
8     . Приложени документи:
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.
8.6.
8.7.
    9. Дата и място:

 

10.        Подпис и печат:

11.

Приложение № 1 към чл. 12, ал. 2

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 към чл. 17, ал. 3

 

У К А З А Н И Я

за попълване на формуляр „УТ – средства за подслон и места за настаняване“

ССъгласно чл. 20 от Закона за статистиката всички юридически и физически лица са длъжни да предоставят на                                                                       органите на статистиката достоверни данни при провеждане на статистическите изследвания.
        Опазването на тайната на данните, предоставени от Вас, и използването им само за статистически цели е                                                                         гара гарантирано съгласно чл. 25, 26 и 27 от Закона за статистиката.

 

 1. Формуляр „УТ – средства за подслон и места за настаняване“ е предназначен за събиране на информация за всички действали през отчетния период: а) средства за подслон – хотели, мотели, вилни и туристически селища; б) места за настаняване – пансиони, почивни станции, семейни хотели, самостоятелни стаи (частни квартири), вили, къщи, бунгала и къмпинги; в) туристически хижи (чл. 3, ал. 3 от Закона за туризма). На отчитане подлежат всички категоризирани средства за подслон и места за настаняване от обществения и частния сектор.
 2. Над раздел I вдясно с цифра се записва категорията на отчетната единица (средството за подслон или мястото за настаняване) съгласно Наредбата за категоризиране на средствата за подслон, местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечение (ДВ, бр. 2 от 2005 г.).
 3. Категорията на хижите се определя съгласно Наредбата за категоризиране на туристическите хижи (ДВ, бр. 59 от 2005 г.).
 4. На р. 01, к. 1 до 4 се посочва общият брой на реализираните нощувки (от българи и чужденци). На р. 02, к. 1 до 4 се отчита общият брой на реализираните нощувки от чужденци.
 5. На р. 01, к. 5 до 8 се отчита общият брой на пренощувалите лица (българи и чужденци). Едно лице се брои за пренощувало само веднъж при неговото настаняване. Когато същото лице продължи да нощува и през следващото отчетно тримесечие, то се брои отново. На р. 02, к. 5 до 8 се отчита общият брой на пренощувалите чужденци.
 6. На р. 50 в раздел II се отчита максималният брой на леглата през отчетното тримесечие, а на р. 51 – броят на временно разкритите (допълнителните) легла. Когато отчетната единица е къмпинг, на р. 50 се посочва броят на леглата, разположени във вилите или бунгалата.
 7. Броят на леглата на денонощие в експлоатация (р. 52) се установява чрез сумиране броя на всички постоянни и временни легла (независимо от това дали леглата са били използвани или не) за всички дни, през които е функционирало даденото средство за подслон или място за настаняване, през отчетното тримесечие. В случаите, когато няма реализирани нощувки, но отчетната единица е функционирала през отчетното тримесечие, е необходимо да се посочват леглата на денонощие.
 8. На р. 53 се отчита броят на местата за къмпиране в къмпингите.
 9. На р. 54 се отчита броят на самостоятелните стаи (частните квартири).
 10. На р. 55 се отчита максималният брой стаи в средството за подслон. Ако даден хотел разполага с апартамент, отделният апартамент се брои за една стая независимо от големината му.
 11. На р. 60 в раздел III се отчитат общо приходите в средството за подслон или мястото за настаняване. Тук се включват приходите от нощувки, закуски, туристически пакети, балнеопакети или други сервизни услуги, докато на р. 61 и 62 се отчитат само приходите от нощувки на чужденци и на българи.
 12. В справка I към раздел I се отчитат пренощувалите лица по продължителност и организация на престоя им в средството за подслон или в мястото за настаняване. Общият брой на пренощувалите лица на р. 70 трябва да бъде равен на пренощувалите лица, посочени в раздел I, к. 5, р. 01. Пренощувалите чужденци, записани на р. 77, трябва да съвпадат със същите, посочени в раздел I, к. 5, р. 02. На р. 71 и 72 се отчитат лицата, пренощували от 1 до 3 нощувки и 4 и повече последователни нощувки. Броят на пренощувалите лица, записани на р. 70, трябва да е равен на сумата от р. 71 и 72. Същият брой на пренощувалите лица трябва да бъде равен и на сбора от р. 73, 75 и 76. Данните на р. 74 Ј р. 73. Броят на пренощувалите чужденци на р. 77 да се равнява на сбора от р. 78 и 79 и на сбора от р. 80, 82 и 83. Данните на р. 81 Ј р. 80.
 13. Формулярът се попълва от определеното за целта длъжностно лице, което записва в специалното каре трите си имена и номера на служебния телефон. Попълненият формуляр се подписва от ръководителя на отчетната единица. За неверни данни в отчета отговорност носят виновните длъжностни лица (чл. 52 от Закона за статистиката).

 

Приложение № 3 към чл. 18, ал. 1

 

Сфера на събиране на информация и основни определения

 

За целите на наредбата данните, които трябва да се събират, се отнасят до:

а) капацитета на колективните средства за подслон и места за настаняване; видовете на колективните средства за подслон и места за настаняване са, както следва:

 1. хотели и подобни средства за подслон;
 2. други колективни места за настаняване:

2.1. къмпинги;

2.2. вили и къщи за настаняване;

2.3. други колективни места за настаняване;

б) пренощували лица в колективните средства

за подслон и в местата за настаняване:

Събирането на данни обхваща вътрешния туризъм, т.е. вътрешен за резиденти и вътрешен за нерезиденти; под „вътрешен туризъм за резиденти“ трябва да се разбират туристическите пътувания на резидентите само в страната; под „вътрешен туризъм за нерезиденти“ трябва да се разбират туристическите пътувания на нерезидентите в страната.

в) търсене на туристически услуги:

Събирането на данни обхваща националния туризъм, т.е. вътрешен за резиденти и външен туризъм; под „външен туризъм“ трябва да се разбират резидентите от дадена страна, които пътуват в други страни. Информацията относно търсенето на туристически услуги засяга пътувания, основната цел на които е почивка или работа и които включват най-малко една или повече последователни нощувки, прекарани извън обичайното място на пребиваване.

 

Приложение № 4 към чл. 19, ал. 1

 

СТАТИСТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ В ОБЛАСТТА НА ТУРИЗМА

Номер Разбивка - Променливи Терито-
туристическо риално
настаняване разделение (1)
A.1.1. Хотели и Брой на обектите Национално
подобни ниво и
средства за Брой на стаите регионално
подслон ниво -
NUTS III
Брой на леглата
A.1.2. Други колек- Брой на обектите Национално
тивни места за ниво и
настаняване: регионално
- къмпинги Брой на леглата (2) ниво -
- вили и NUTS III
къщи за
настаняване
- други ко-
лективни
места за
настаняване
1 Данните относно броя на стаите и леглата на регио-
нално ниво NUTS III могат да включват и оценки, ко-
ито трябва да бъдат ясно обозначени като такива.
2 За къмпинги, когато няма данни, едно къмпингово
място трябва да се счита за равно на четири броя легла.
Б. Заетост в колективните средства за подс-
лон и места за настаняване: вътрешен за
резиденти и вътрешен за нерезиденти ту-
ризъм.
Б.1. Информацията се предоставя годишно
Номер Разбивка - Променливи Терито-
туристическо риално
настаняване разделение
Б.1.1. Хотели и Пренощували Национално
подобни резиденти ниво и
средства за Реализирани регионално
подслон нощувки от ниво -
резиденти NUTS II
Пренощували
нерезиденти
Реализирани
нощувки от
нерезиденти
Б.1.2. Други колек- Пренощували Национално
тивни места резиденти ниво и
за настаняване: Реализирани регионално
- къмпинги нощувки от ниво -
- вили и резиденти NUTS II
къщи за
настаняване
- други ко-
лективни
места за
настаняване
Пренощували
нерезиденти
Реализирани
нощувки от
нерезиденти
Б.1.3. Хотели и По страна на Национално
подобни пребиваване ниво
средства за (разбивка по
подслон календарни
Други ко- месеци):
лективни
места за
настаняване
- Пренощували
нерезиденти
- Реализирани
нощувки от
нерезиденти
Б.2. Информацията се предоставя месечно
Номер Разбивка - Променливи Терито-
туристическо риално
настаняване разделение
Б.2.1. Хотели и Пренощували Национално
подобни резиденти ниво
средства за Реализирани
подслон нощувки от
Други колек- резиденти
тивни места
за настаняване
Пренощували
нерезиденти
Реализирани
нощувки от
нерезиденти
Б.2.2. Хотели и Използвае-
подобни мост на
средства за легла на
подслон денонощие
- бруто
- нето Национално
ниво
В. Търсене на туристическо настаняване: вътрешен и външен туризъм (с изключение на еднодневни екскурзии).
В.1. Информацията се предоставя по страни
Номер Променливи Разбивка Годишни данни Тримесечни данни
Разбивки за 4 Почивки (2) Служебни
и повече пътувания (3)
нощувки (1)
1 2 3 4 5 6
В.1.1. Данни за обема
на туризма
В.1.1.1. Брой туристи Общо
(лица, ангажи- - вътрешен
рани в туризма) - външен
- вътрешен
и външен
В.1.1.2. Брой туристи- Общо Годишно Годишно
чески - вътрешен
пътувания - външен
(разбивка
по страни (4))
В.1.1.3 Брой на през всеки
туристическите календарен
пътувания месец
(по месец на - общо
заминаването) - вътрешен
- външен
В.1.1.4 Брой на Общо Годишно Годишно
реализираните - вътрешен
нощувки - външен
(разбивка
по страни)
В.1.2. Данни относно
характеристи-
ките на пътува-
нията
В.1.2.1. Продължител- Нощувки:
ност на престоя - от 1 до 3 Не се изисква
- 4 или повече
последовател-
ни нощувки Не се изисква
- от 4 до 7 Не се изисква Не се изисква
- от 8 до 14 Не се изисква Не се изисква
- от 15 до 28 Не се изисква Не се изисква
- от 29 до 91 Не се изисква Не се изисква
- от 92 до 365 Не се изисква Не се изисква
В.1.2.2. Организация Директна Не се изисква Не се изисква
на престоя резервация
с оператор
за транспорт/
настаняване
Резервация с Не се изисква Не се изисква
туристическа
агенция,
туроператор: Не се изисква Не се изисква
- включител-
но туристи-
чески пакет
В.1.2.3. Вид на използ- Въздушен Не се изисква Не се изисква
вания транспорт Морски Не се изисква Не се изисква
Сухоземен: Не се изисква Не се изисква
- железо- Не се изисква Не се изисква
пътен
- автобусен Не се изисква Не се изисква
- частни и
наети превоз-
ни средства Не се изисква Не се изисква
- други Не се изисква Не се изисква
В.1.2.4. Основен вид Хотели и
средства за подобни
подслон и средства за
места за нас- подслон
таняване за
туристически Други
цели: колективни
- вътрешен места за Не се изисква Не се изисква
- външен настаняване:
- къмпинги
- вили и къщи Не се изисква Не се изисква
за настаняване
- други колек- Не се изисква Не се изисква
тивни места за
настаняване
Специализирани
средства за
подслон Не се изисква Не се изисква
Частни места Не се изисква Не се изисква
за настаняване:
- частни квар-
тири
- второ жилище Не се изисква Не се изисква
- други видове
частни места за
настаняване
В.1.3. Данни за
туристите
В.1.3.1. Брой туристи По пол:
- мъже
- жени
В.1.3.2. Брой туристи По възраст:
- 0 – 14 години
(по избор) Не се изисква Не се изисква
- 15 – 24 години Не се изисква Не се изисква
- 25 – 44 години Не се изисква Не се изисква
- 45 – 64 години Не се изисква Не се изисква
- 65 години Не се изисква Не се изисква
и повече
В.1.4. Данни за
туристически
разходи
В.1.4.1. Разходи (в Общо
национална включително:
валута): - туристически Не се изисква Не се изисква
- вътрешен пътувания,
- туристически почивки и
пътувания туристически
пакети
А. Капацитет на колективните средства за
подслон и места за настаняване: местни
единици на национална територия
А.1. Информацията се предоставя годишно
Номер Разбивка - Променливи Терито-
туристическо риално
настаняване разделение (1)
A.1.1. Хотели и Брой на обектите Национално
подобни ниво и
средства за Брой на стаите регионално
подслон ниво -
NUTS III
Брой на леглата
A.1.2. Други колек- Брой на обектите Национално
тивни места за ниво и
настаняване: регионално
- къмпинги Брой на леглата (2) ниво -
- вили и NUTS III
къщи за
настаняване
- други ко-
лективни
места за
настаняване
1 Данните относно броя на стаите и леглата на регио-
нално ниво NUTS III могат да включват и оценки, ко-
ито трябва да бъдат ясно обозначени като такива.
2 За къмпинги, когато няма данни, едно къмпингово
място трябва да се счита за равно на четири броя легла.
Б. Заетост в колективните средства за подс-
лон и места за настаняване: вътрешен за
резиденти и вътрешен за нерезиденти ту-
ризъм.
Б.1. Информацията се предоставя годишно
Номер Разбивка - Променливи Терито-
туристическо риално
настаняване разделение
Б.1.1. Хотели и Пренощували Национално
подобни резиденти ниво и
средства за Реализирани регионално
подслон нощувки от ниво -
резиденти NUTS II
Пренощували
нерезиденти
Реализирани
нощувки от
нерезиденти
Б.1.2. Други колек- Пренощували Национално
тивни места резиденти ниво и
за настаняване: Реализирани регионално
- къмпинги нощувки от ниво -
- вили и резиденти NUTS II
къщи за
настаняване
- други ко-
лективни
места за
настаняване
Пренощували
нерезиденти
Реализирани
нощувки от
нерезиденти
Б.1.3. Хотели и По страна на Национално
подобни пребиваване ниво
средства за (разбивка по
подслон календарни
Други ко- месеци):
лективни
места за
настаняване
- Пренощували
нерезиденти
- Реализирани
нощувки от
нерезиденти
Б.2. Информацията се предоставя месечно
Номер Разбивка - Променливи Терито-
туристическо риално
настаняване разделение
Б.2.1. Хотели и Пренощували Национално
подобни резиденти ниво
средства за Реализирани
подслон нощувки от
Други колек- резиденти
тивни места
за настаняване
Пренощували
нерезиденти
Реализирани
нощувки от
нерезиденти
Б.2.2. Хотели и Използвае-
подобни мост на
средства за легла на
подслон денонощие
- бруто
- нето Национално
ниво
В. Търсене на туристическо настаняване: вътрешен и външен туризъм (с изключение на еднодневни екскурзии).
В.1. Информацията се предоставя по страни
Номер Променливи Разбивка Годишни данни Тримесечни данни
Разбивки за 4 Почивки (2) Служебни
и повече пътувания (3)
нощувки (1)
1 2 3 4 5 6
В.1.1. Данни за обема
на туризма
В.1.1.1. Брой туристи Общо
(лица, ангажи- - вътрешен
рани в туризма) - външен
- вътрешен
и външен
В.1.1.2. Брой туристи- Общо Годишно Годишно
чески - вътрешен
пътувания - външен
(разбивка
по страни (4))
В.1.1.3 Брой на през всеки
туристическите календарен
пътувания месец
(по месец на - общо
заминаването) - вътрешен
- външен
В.1.1.4 Брой на Общо Годишно Годишно
реализираните - вътрешен
нощувки - външен
(разбивка
по страни)
В.1.2. Данни относно
характеристи-
ките на пътува-
нията
В.1.2.1. Продължител- Нощувки:
ност на престоя - от 1 до 3 Не се изисква
- 4 или повече
последовател-
ни нощувки Не се изисква
- от 4 до 7 Не се изисква Не се изисква
- от 8 до 14 Не се изисква Не се изисква
- от 15 до 28 Не се изисква Не се изисква
- от 29 до 91 Не се изисква Не се изисква
- от 92 до 365 Не се изисква Не се изисква
В.1.2.2. Организация Директна Не се изисква Не се изисква
на престоя резервация
с оператор
за транспорт/
настаняване
Резервация с Не се изисква Не се изисква
туристическа
агенция,
туроператор: Не се изисква Не се изисква
- включител-
но туристи-
чески пакет
В.1.2.3. Вид на използ- Въздушен Не се изисква Не се изисква
вания транспорт Морски Не се изисква Не се изисква
Сухоземен: Не се изисква Не се изисква
- железо- Не се изисква Не се изисква
пътен
- автобусен Не се изисква Не се изисква
- частни и
наети превоз-
ни средства Не се изисква Не се изисква
- други Не се изисква Не се изисква
В.1.2.4. Основен вид Хотели и
средства за подобни
подслон и средства за
места за нас- подслон
таняване за
туристически Други
цели: колективни
- вътрешен места за Не се изисква Не се изисква
- външен настаняване:
- къмпинги
- вили и къщи Не се изисква Не се изисква
за настаняване
- други колек- Не се изисква Не се изисква
тивни места за
настаняване
Специализирани
средства за
подслон Не се изисква Не се изисква
Частни места Не се изисква Не се изисква
за настаняване:
- частни квар-
тири
- второ жилище Не се изисква Не се изисква
- други видове
частни места за
настаняване
В.1.3. Данни за
туристите
В.1.3.1. Брой туристи По пол:
- мъже
- жени
В.1.3.2. Брой туристи По възраст:
- 0 – 14 години
(по избор) Не се изисква Не се изисква
- 15 – 24 години Не се изисква Не се изисква
- 25 – 44 години Не се изисква Не се изисква
- 45 – 64 години Не се изисква Не се изисква
- 65 години Не се изисква Не се изисква
и повече
В.1.4. Данни за
туристически
разходи
В.1.4.1. Разходи (в Общо
национална включително:
валута): - туристически Не се изисква Не се изисква
- вътрешен пътувания,
- туристически почивки и
пътувания туристически
пакети

 

(1) Колоната обхваща продължителни лични пътувания (т.е. четири или повече последователни нощувки, прекарани

извън обичайното място на пребиваване, основните причини за което са почивки, възстановяване или отдих).

(2) Колоната обхваща информация за всички лични туристически пътувания (т.е. пътувания, обхващащи поне една

или повече последователни нощувки, прекарани извън обичайното място на пребиваване, основните причини за което са почивки, възстановяване или отдих).

(3) Колоната обхваща информация за туризъм, свързан с работа (т.е. пътувания, обхващащи една или повече последователни нощувки, прекарани извън обичайното място на пребиваване, основните причини за което са командировки, участие в работни срещи и други).

(4) За изискваната информация според В.1.3, В.1.1.2 и В.1.1.4 географското разделение на света е дадено в списък в края на приложението.

 

РАЗДЕЛЕНИЕ НА ДЪРЖАВИТЕ ПО ГЕОГРАФСКИ ОБЛАСТИ

 

 1. Статистика на предлагане на туристическо настаняване

 

Общо за целия свят

Общо за Европейската икономическа зона

Общо за Европейския съюз (27)

Австрия

Белгия

България

Великобритания

Германия

Гърция

Дания

Естония

Испания

Италия

Ирландия

Кипър

Латвия

Литва

Люксембург

Малта

Нидерландия

Полша

Португалия

Румъния

Словакия

Словения

Унгария

Финландия

Франция

Чехия

Швеция

Общо за Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ)

Исландия

Норвегия

Швейцария (и Лихтенщайн)

Общо за други европейски страни, включително:

Русия

Турция

Украйна

Общо за Африка:

Южна Африка

Общо за Северна Америка, включително:

САЩ

Канада

Общо за Южна и Централна Америка, включително:

Бразилия

Общо за Азия, включително:

Китай

Южна Корея

Япония

Общо за Австралия, Океания и други територии, включително:

Австралия

Неуточнени

 

 1. Статистика на търсене на туристическо настаняване

Общо за целия свят

Общо за Европейската икономическа зона

Общо за Европейския съюз (27)

Австрия

Белгия

България

Великобритания

Германия

Гърция

Дания

Естония

Испания

Италия

Ирландия

Кипър

Латвия

Литва

Люксембург

Малта

Нидерландия

Полша

Португалия

Румъния

Словакия

Словения

Унгария

Финландия

Франция

Чехия

Швеция

Общо за Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ)

Исландия

Норвегия

Швейцария (и Лихтенщайн)

Общо за други европейски страни, включително:

Русия

Турция

Общо за Африка, включително:

Южна Африка

Магребски страни

Общо за Северна Америка, включително:

САЩ

Общо за Южна и Централна Америка, включително:

Аржентина

Бразилия

Общо за Азия, включително:

Китай

Южна Корея

Япония

Общо за Австралия, Океания и други територии, включително:

Австралия

Неуточнени