НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ОТКРИВАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЗАВЕДЕНИЕ

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ОТКРИВАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЗАВЕДЕНИЕ

 

 1. Решение за регистрация на ЕТ, ООД ,ЕООД И АД от Агенция по вписванията, за ДЗЗД от съда. БУЛСТАТ;
 2. Разрешение за ползване / АКТ 16 /;
 3. Договор за наем или документ за собственост
 4. Разрешение от Служба противопожарна и аварийна безопасност;
 5. Разрешение за мощност от Електроснабдяване и договор със ЕРП. Документ за измерване на параметри на работна среда и ел. инсталация от Орган от вида С;
 6. Разрешение и договор с ВиК;
 7. Разрешение за дейността в зависимост от вида на стоките;
 8. Лиценз за продажба на тютюневи изделия (ако се продават) – от 2010 г. се изкарва от митницата;
 9. Категоризация – за заведения, хотели и др;
 10. Заключително разрешение от МВР за безопасност на обекта;
 11. Здравна книжка на собственика (за обекти за търговия с храни и др.п.). и на служителите;
 12. Система за самоконтрол; НАССП
 13. Документ за регистрация на трудовите договори на служителите;
 14. Касов апарат (закупуване, фискализация, договор за сервиз;)
 15. Касова книга, кочан с касови бележки, кочан с сторнировъчни бележки;
 16. Регистрация на касовия апарат в данъчната служба;
 17. Фактури;
 18. Разрешение за поставяне на рекламни табели и ползване на тротоарна площ от общината;
 19. Везна (кантар), мерки и теглилки – закупуване и заверка в Центъра по метрология;
 20. Ревизьонна книга;
 21. Книга за начален инструктаж;
 22. Книга за периодичен инструктаж;
 23. Санитарно разрешение за разкриване на обект / разрешение за асортимент / – за заведения и хранителни магазини РИОКОЗ;
 24. Книга за санитарното състояние;
 25. Разрешение за удължено работно време – ако се работи след 22 часа през зимния сезон и 23 часа през летния сезон;
 26. Книга за похвали и оплаквания;
 27. Книга за рекламациите;
 28. Документ за експертиза и договор с Служба по трудова медицина;
 29. Разрешение за паркиране и влизане в ограничен времеви интервал на МПС, които ще извършват зареждане на обекта (ако той се намира в зони с ограничен достъп). Задължителна застраховка Гражданска отговорност, застраховка КАСКО и преглед пред КАТ на съответните МПС.