ПОДДЪРЖАНЕ НА ХИГИЕННОТО СЪСТОЯНИЕ НА ОБЕКТА

ПОДДЪРЖАНЕ НА ХИГИЕННОТО СЪСТОЯНИЕ НА ОБЕКТА

Всички повърхности, които влизат в контакт с храните, се почистват, измиват и дезинфекцират след всяка употреба, след всяко прекъсване на извършваната технологична операция, а когато се използват непрекъснато – периодично, през определени интервали.

Дезинфекцията се провежда след почистването и измиването. Почистването и дезинфекцията се извършват с миещи препарати и химични дезинфекционни средства, предназначени за целта, прилагани съгласно указанията на производителя за начина на употребата им, след всяка смяна.

Технологичното оборудване се почиства, измива и дезинфекцира след максимално възможно за целта разглобяване, след всяка употреба.

Мивките за ръце са снабдени с течен сапун, дезинфектант за ръце и хартиени кърпи за еднократна употреба.

Върху измитите и/или дезинфекцираните повърхности не се допускат остатъчни количества от миещи препарати и/или дезинфекционни средства.

Не се допуска използването на замърсени опаковки.

Помещенията се поддържат чисти по всяко време.

В обекта се извършва постоянен контрол за наличие на вредители. При появата им се предприемат незабавни мерки за тяхното унищожаване. Унищожаването на вредителите се извършва само от специализираните за това служби при вземане на всички необходими мерки за недопускане замърсяването на храните.

В складовите и производствените помещения не се разрешава допускането на външни лица, които нямат отношение към дейността на обектите. В обекта не се разрешава присъствието и отглеждането на животни.

Твърдите отпадъци се събират във водонепромокаеми съдове с плътно затварящи се капаци, изработени от материали и с конструкция, която позволява ефикасното измиване и дезинфекция.

Съдовете за отпадъци се поддържат чисти и в добър вид.

Дезинфекцията на работните плотове и под се извършва с препарати съгласно указанията на фирмата – производител.

Въвеждаме документация за наблюдение (мониторинг) за контролиране на процеса на почистване и дезинфекция за обект „Контролна карта за почистване и дезинфекция” (ежедневно, ежеседмично, ежемесечно и ежегодишно).

Изпълнението по спазване режима на почистване, измиване и дезинфекция на работните помещения се осъществява ежедневно от материално-отговорното лице на обекта.

КОНТРОЛ ВЪРХУ СПАЗВАНЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА

Управителят на обекта извършва контрол по спазване на гореописаните изисквания.

Инспекцията е непрекъсната по време на работа.

 

Процедурата включва:

 1. 1. Ежедневни и внезапни проверки за изпълнение на режима за почистване, измиване и дезинфекция на работните помещения и технологично оборудване;
 2. Периодичен контрол, както и визуално отчитане на ефективността на почистването и въвеждане на борба с вредителите;
 3. При несъответствие се предприемат незабавни коригиращи действия.

 

 

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПОЧИСТВАНЕ, ИЗМИВАНЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА

САНИТАРНО ПОМЕЩЕНИЕ

 

 1. Помещението се освобождава от всички излишни вещи.
 2. Боклуците се изнасят от помещението.
 3. Изнася се кошчето за отпадъци. измива се и се дезинфекцира.
 4. Подът се почиства механично с помощта на четки или метли.
 5. Полиетиленовите пликове се събират и се изхвърлят в контейнер.
 6. Мивката за измиване на ръце се измива с препарат, като се почистват крановете и съоръженията за подсушаване на ръцете или за еднократни кърпи за избърсване.
 7. Тоалетната чиния се почиства със специална четка и препарат. Изплаква се и се дезинфекцира.
 8. Стените се изтъркват с четка, потопена в миещ препарат – веро, прах, белина. Изплакват се обилно с вода.
 9. Подът се измива с твърда четка, потопена в разтвор на миещ препарат. Изплаква се обилно с топла вода чрез силна струя.
 10. Дезинфекцията на помещението и съоръженията се извършва съгласно програмата за хигиена. Използват се дезинфектанти на хлорна или йодна основа.
 11. Кошчето за отпадъци и комплекта четка и държател за почистване на тоалетна чиния се поставят на мястото им. Зарежда се с тоалетна хартия. Пълнят се с течен сапун съответните съдове и дозатори.
 12. Помещението се проветрява и подсушава.
 13. Тоалетната е готова за експлоатация.

 

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ХИМИЧЕСКО ЗАМЪРСЯВАНЕ НА ХРАНИТЕ

 

 1. Върни на доставчика опаковките, които са етикетирани неправилно, с увредена цялост на опаковката и с изтекъл срок на съхранение.
 2. Съхранявай химикалите в заключен шкаф.
 3. Постави етикет на работната опаковка или работния разтвор със следното съдържание – име на съединението или разтвора и инструкция за правилното му използване.
 4. Използвай химикалите съобразно инструкциите на производителя и стриктно спазвай указанията за безопасна работа с тях
 5. Никога не използвай опаковките на химикали за други цели.
 6. Използвай ръкавици, маска и други предпазни средства, измивай грижливо ръцете си след работа с тях.

 

ИНСТРУКЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА С ХИМИКАЛИ

 

 1. Приготвят се работни разтвори на използваните химикали, съгласно указанията на производителя и инструкциите за миене и дезинфекция.
 2. При приготвяне на работните разтвори от химикали стриктно се спазват параметрите: температура, време на действие и концентрация.
 3. Температурата на миещите разтвори от химикали се определя от характера на замърсяването и вида на обработваните повърхности.
 4. Да се използват разтвори на миещи препарати с температура не по-ниска от 50°С.
 5. Разтворите на миещи средства се прилагат под формата на пяна, а течащата вода за миене – като струя под налягане.
 6. При изпръскване по време на работа с химикали, поразеното място на работника веднага се измива обилно с вода и ако е необходимо му се оказва лекарска помощ.

 

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА ТОАЛЕТНИ

 

 1. Почистването на тоалетните се извършва по време на смяна.
 2. Почистването на тоалетните се извършва от хигиенен персонал.
 3. При всяко почистване на тоалетните дръжките на вратите, дръжките за пускане на водата от тоалетните казанчета и други повърхности, до които се докосват ръцете на човека, се изтриват с отделна кърпа, потопена в 0,5% дезинфекционен разтвор.
 4. Тоалетните чинии се почистват със специална четка и се обливат с подходящ дезинфекционен разтвор.