УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ОБЕКТИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ С ХРАНИ

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Административнопроцесуален кодекс (АПК)

Закон за здравето

Закон за храните (ЗХ)

Наредба № 5 от 25 май 2006 г. за хигиената на храните

ХАРАКТЕРИСТИКА

Всеки, който произвежда или търгува с храни, подлежи на вписване в Регистъра на обектите за производство и търговия с храни. Регистъра се поддържа под формата на компютърна база данни. Регистрацията е задължителна и целта й е следене спазването на нормативните изисквания, като нейното действие е оповестително съгласно Закона за здравето и конститутивно съгласно Закона за храните.

Целта на настоящата услуга е да укаже реда и условията, при които се издава удостоверение за регистрация на обекти за производство и търговия с храни.

Обект за производство е всяко помещение или сграда, в което се извършва добив, частична или цялостна преработка, приготвяне, пакетиране, препакетиране, бутилиране, етикетиране и съхранение на храни, предназначени за консумация от човека.

Търговията е процес на внос, износ, съхранение, транспорт, продажба и представяне за продажба на храни, предлагане на храни в места за обществено хранене, както и предоставяне на потребителите на безплатни мостри от храни.

ПРОЦЕДУРА:

I. Компетентен орган

Регистрацията на обект за производство или за търговия с храни от неживотински произход, както и на обектите за търговия на дребно с храни, с изключение на обектите за търговия на дребно, в които се предлагат само храни от животински произход, се извършва от съответната регионална инспекция за опазване и контрол на общественото здраве (РИОКОЗ).

II. Задължени лица

На регистрация подлежат всички фирми, чиито предмет на дейност е свързан с производство и търговия с храни.

III. Нормативноустановени изисквания

Обектите за производство и търговия с храни трябва да отговарят на хигиенните изисквания, определени в Наредба № 5 за хигиената на храните и трябва да имат въведени:

1. Добри практики за производство и търговия с храни и система за анализ на опасностите и критични контролни точки или процедури в съответствие с нейните принципи когато цялостното внедряване на системата е неприложимо;

2. Система за управление безопасността на храните.

Обектите за производство на храни трябва да имат и разработена технологична документация за групите храни, които се произвеждат в обекта.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

За издаване на удостоверение за регистрация на обект за производство на храни или за търговия с храни се подават:

– Заявление по образец на РИОКОЗ  – в заявлението се посочват име и адрес на лицето, съответно седалище, адрес на управление и код по БУЛСТАТ, както и адрес на обекта;

– Актуално удостоверение за вписване в търговския регистър, когато заявителят е търговец;

– Списък на групите храни или ястията, които се произвеждат или продават в обекта;

– Документ за платена такса.

СРОКОВЕ:

Удостоверението се издава в двумесечен срок от постъпване на документите.