ПРОФЕСИОНАЛЕН И ЗДРАВЕН РИСК ПРИ РАЗЛИЧНИ ТРУДОВИ ДЕЙНОСТИ

 • Професионален и здравен риск при различни трудови дейности

 

 • Вредни фактори за здравето и безопасността на работещите:

а)   технологичните процеси и дейности са свързани с:

–    отделяне на прах, токсични и други вредни в-ва;

–    високо ниво на шум;

–    наличие на йонизиращи лъчения, радиация, електро магнитни полета;

–    мокри процеси и др.

б)   видове вредни фактори:

–    физически, химически, биологически;

–    организационни и др.

 • Професионален и здравен риск при общо действие на вредни фактори:

а)   производствен микроклимат:

–    температура: лято – макс.28°С, зима – макс 23°С

–    относителна влажност

б)   шум (ударен, механичен и аеродинамичен);

в)   вибрации (локални и общи);

г)    осветление на работните места;

д)   отопление;

е)   прах, токсични и други вредни в-ва (пари, газове, аерозоли);

ж)   полета и лъчения;

 • Професионален и здравен риск при газопреносни системи:
 • Професионален и здравен риск при работа с електрически ток

а)   действието на електрическия ток бива:

–     топлинно (изгаряне на кожата и очите – електроофталмия);

–     механично (разкъсване на тъканите);

–     електрохимични (изменения в кръвта и клетъчната течност – метализация);

–     биологично (поражение на неврните тъкани).

б)   пораженията от електрически ток се получават вследствие на:

–     електрическа дъга близо до човека;

–     липса на защитни средства;

–     въздействствие на електрическо поле със свръхвисока честота или напрежение;

–     избухване на взрив или пожар от ел. произход;

–     погрешна манипулация, близост до високо напрежение.

в)   степента на поражение на ел.ток зависи от:

–     големина на тока (табл.1.1);

–     времето, през което токът протича през човешкият организъм;

–     големината на напрежението (42 V е безопасно);

–     вида на допира до тоководещата част;

–     честотата на тока (40-60 Hz – най-опасна);

–     индивидуалните особености на човешкият организъм;

–     състоянието на околната среда;

–     пътя на тока (най-опасен през сърцето) и др.

 • Професионален и здравен риск при товаро-разтоварни работи

а)   ръчна работа с тежести (вдигане, преместване, носене, поставяне, разтоварване, подреждане)

б)   машини с непрекъснато действие – съществува риск от:

–     падащи материали, прах, движещи се части;

–     падане на изсипвания материал върху обслужващият персонал.

 • Професионален и здравен риск при работа с ръчни инструменти:

а)   инструменти, предизвикващи вибрации;

б)   ръчни електрически инструменти.

 • Професионален и здравен риск при работа в експлозивна атмосфера:
 • наличие на електростатични заряди;
 • изпускане на газове, пари, аерозоли;
 • създаване на условия за експлозия.