Транспорт и съхраняване на ястията до кетъринговото събитие – транспортни средства, съдове и инвентар, опаковки.

Транспорт и съхраняване на ястията до кетъринговото събитие – транспортни  средства, съдове и инвентар, опаковки.

При транспортирането на хранителните продукти и стоки трябва да се спазват строги санитарно-хигиенни изисквания.При неправилно транспортиране хранителните продукти и стоки могат да се замърсят, развалят или наранят.

Според нормативната база хранителните продукти и стоки, ПФ и готова кулинарна продукция се транспортират до ЗХ при спазване на изискванията по БДС и ОХ по отношение на: вида на превозното средство, вида на потребителските опаковки, недопускане увреждане на опаковките, микроорганизми и други примеси.

 

 • те трябва да се привозват със специални или пригодени за целта превозни средства.Транспортните средства трябва да са направени от материали, които при допир с хранителните продукти и стоки или по въздушен път да не променят органолептичните им качества.
 • да поддържат необходимата температура която да предпази продуктите от прегряване, измръзване или замърсяване, както и необхдимата влажност на въздуха.
 • трябва да може да се почистват, измиват и дезинфекцират с 1% разтвор на хлорни препарати. Поставя се стикер с датата на която е извършена дезинфекцията и кога трябва да се извърши повторна.
 • бързо развалящи се хранителните продукти и стоки се превозват в хладилни транспортни средства
 • до 1ч. 30 мин. за тези продукти могат да се използват нехладилни транспортни средства.
 • не се допуска в едно и също транспортно средство превозването на хранителни и нехранителни стоки.
 • при приемана на стоките трябва да се спазват строги санитарно-хигиенни изисквания и МОЛ, което приема продуктите трябва да има основни познания по материалознание и хигиена на храненето;
 • хранителните продукти и стоки трябва да се съпровождат със съответният документ.
 • приемането на хранителните продукти и стоки, разопаковането и подреждането им в складовете трябва да става по начин, недопускащ замърсяването им
 • отварянето на транспортния амбалаж трябва да става след почистването му отвън
 • тегленето на хранителните продукти и стоки трябва да става в подходящ съд върху чиста амбалажна хартия или полиетилен на кантара.
 • при приемането на хранителните продукти и стоки, ПФ и стоки в ЗХ се извършва регистрация и вписванвто им в тетрадка журнал.
 • готовите храни може да станат негодни за употреба много бързо в погрешната среда. Това се отнася по-специално за храни с неутрално рН. Затова редица производители на кетъринг продукция избират да пакетират своите продукти в модифицирана газова среда (МАР – Modified Atmosphere Packaging) [9]. Опаковането в модифицирана атмосфера дава възможност за допълнително увеличаване срока на съхранение на хранителните продукти, но отново при строго спазване на време-температурните режими, обозначени върху опаковките.
 • опаковки които се използват при кетъринг услуги са за еднократна употреба от пластмаса и картон за студена, топла и гореща храна във всякакви форми, обеми , опаковъчни пликове- хартиени и полиетиленови, подложки и чинийки от пластмаса и картон, прибори, салфетки и други хартиени консумативи, комплекти прибори за хранене по спецификация- с или без салфетка, с или без подправки, десертни комплекти, барбекю комплекти и т.н- комплекти прибори за авио кейтъринг