ПРОФЕСИОНАЛЕН И ЗДРАВЕН РИСК ПРИ НЯКОИ ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ

         Професионален и здравен риск при работа с електрически ток.

Електрическият ток е един от най-сериозните рискове на работното място. Опасностите, свързани с него са: термични травми, токов удар, пожари и експлозии

Основни причини за поражения от електрически ток са:

 • неизправност на електрическите съоръжения и проводници, намиращи се

под напрежение;

 • неправилна експлоатация на тези съоръжения и електрическите уредби;
 • лоша организация на работата;
 • отсъствие или неизправност на защитните съоръжения – заземяване, зануляване, заграждения
 • отсъствие или неизправност на личните защитни средства – диелектрични ръкавици и боти, диелектрични килимчета, щанги и др.;
 • нарушение на правилата и инструкциите при работа с електрически

уредби и съоръжения

Електрическият ток има сложно действие върху човешкия организъм и причинява действия, които се отличават от другите производствени травми. Действието му може да бъде топлинно и да предизвика изгаряния, механично – разкъсване на тъкани, електрохимично – изменение на кръвта, биологично – поражение на нервните тъкани на организма.

Електрическият удар е най-опасното поражение от електрически ток и най-често срещаната причина за смъртни и инвалидни електрозлополуки. В резултат на удара се нарушават функциите на сърцето и нервната система – получава се парализа. Човек губи съзнание, дишането частично или напълно се прекратява.

Човек може да получи удар от електрически ток, когато:

 • е част от електрическата верига ( липсва защитен проводник);
 • докосне части, които се намират под опасно напрежение;
 • приеме за изключени електрическите съоръжения и започне да работи;

Пожари и експлозии. Електричеството притежава енергия, която може да генерира топлина и да предизвика пожар или взрив. Това става в следните случаи:

 • електрическа искра или волтова дъга възникнат в пожароопасна или

взривоопасна зона;

 • претоварени и прегрети проводници са в контакт с леснозапалими

материали;

 • при претоварване или лоши контактни съединения отделни елементи на

електрическите съоръжения могат да се нагреят до недопустимо високи температури

         Степента на поражение от електрически ток зависи главно от големината и честотата му, времетраенето на протичането през организма, индивидуалните качества на човека, състояние на околната среда, път на тока и др. От таблицата по-долу може да се видят степените на поражение на човешкия организъм при протичане на ток с определена големина I в mA.

                                                                                                             Табл. 1.1

I,  mA Реакция или степен на поражение
До 0,5 Безопасен ток за човека
0,5 – 1,5 Усещане на протичащия ток през човека, леко затопляне на живата тъкан
1,5 – 10

Изтръпване на крайнците, свиване на мускулите, повишаване на артериалното налягане.Възможно е самостоятелно отделяне на човекаот тоководещите части (отпускащ ток)

 

10 – 25

Силно свиване на мускулите, болезнено треперене на крайниците и тялото. Не е възможно самостоятелно отделяне на човека от тоководещите части (неотпускащ ток)
       25 – 100

Силно затруднени дихателни движения, загубване на съзнание и рефлекси, прекратяване на дишането и сърдечната дейност. Настъпва клинична смърт.

100 – 5 000

Фибрилация на сърцето, нарушаване и прекратяване на кръвообращението, спиране на дишането. Настъпва смърт

над 5 000

Парализиране на сърцето и дихателните органи, тежки външни и вътрешни изгаряния, смърт.

         Прието е, че ток с напрежение 42 V e безопасно. В зависимост от средата, допустимите допирни напрежения с промишлена честота са 50 V и 24 V. Променливото напрежение 220 V, което използваме в домовете и предприятията, предизвиква преминаване на опасен ток през тялото на човек и може дза предизвика смърт.

Ток с честота 40 – 60 Hz  се счита най – опасен.

Професионален и здравен риск при ръчна работа с тежести. За голям кръг професии в различни отрасли (строителство, производство на храни и напитки, дървопребработване, текстилна промишленост, минна промишленост) уврежданията от ръчна работа с тежести заемат сериозен дял сред травматизма и професионалните болести. Но колкото и странно да е, за работещите в банки и офиси и за продавачите уврежданията при ръчна работа с тежести представляват 31 % от всички свързани с труда увреждания, а за работещите в хуманната медицина, ветеринарното дело и различните видове здравно обслужване – 55 %.

«Ръчна работа с тежести» означава «всяко пренасяне или поддържане на тежест от един или повече работници, което включва вдигане, носене, поставяне, бутане,  теглене или преместване на тежести»

 Херния, дископатия, сериозни увреждания на гръбначния стълб, счупване са сред диагнозите на хората извършващи ръчна работа с тежести, като основно става дума за мускулно – ставни увреждания с различна тежест

Товаро – разтоварната дейност създава риск за работещите, ако има една или повече от следните характеристики:

 • голяма честота или продължително прилагане на значително мускулно усилие;
 • недостатъчни паузи за почивка и време за възстановяване;
 • големи разстояния на достигане, преместване и пренасяне на товара;
 • наложен ритъм на работа, който не може да се променя от работещите

Индивидуални рискови фактори за работещия има ако:

 • работещият физически не е подходящ да извършва тази работа;
 • работещият носи неподходящо работно облекло, обувки или други неподходящи аксесоари;
 • работещият няма нужните знания и подготовка.

Съгласно физиологичните норми за ръчна работа с тежести на лица от 15 до 18 години не се възлага редовна ръчна работа с тежести. Допустимото теглото на тежестта при единично вдигане и пренасяне е: за младежи на възраст от 15 до 16 г – 15 кg, на възраст от 16 до 18 години – 20 кg, а за девойките съответно 8 кg и 10 кg. За жените нормата е 15 кg при пренасяне на товара на 2 m, за мъжетe –  50 кg при пренасяне на 2 m и 30 кg  при пренасяне на 30 m

Професионален и здравен риск при работа с ръчни инструменти

Трудовият травматизъм, причинен от работа с ръчни инструменти е сред водещите. Една от основните причини е самочувствието на българина, че без никаква предварителна подготовка би могъл да работи с всякакъв ръчен инструмент.

Други причините са:

 • неизправни инструменти;
 • неправилна експлоатация;
 • лоша организация на работата;
 • липса на обучение и инструктаж;
 • отсъствие или неизправност на защитните съоръжения – предпазни екрани, амортисьори;
 • отсъствие или неизправност на личните защитни средства – маски, очила, ръкавици
 • нарушение на правилата и инструкциите при работа

         При механичните инструменти преобладават механични увреждания: удар, натъртване, пробождане, порязване, разкъсване. При електрическите – поражения от електрически ток, ставни увреждания. Инструментите, работещи с вибрации поразяват ставите, нервната система, увреждат вестибуларния апарат.