ТУРИСТИЧЕСКО ПОВЕДЕНИЕ

Поведението на туриста при усвояване на туристическата услуга преминава през  етапи, които са характерни и за потребителско­то поведение като цяло. На всеки етап съществуват особености.

ЕТАПИ НА ТУРИСТИЧЕСКО ПОВЕДЕНИЕ

ПЪРВИ ЕТАП – ОСЪЗНАВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА

Първият етап, осъзнаване на необходимостта от покупка на ту­ристическа услуга, е свързан с формирането на целите на конкретното туристическо пътуване. Целите са резултат на мотивационния процес.

ТИПОВЕ ТУРИСТИ СПОРЕД МОТИВИТЕ

Широко използвана типология на потребителите на туристически услуги според осъзнатите им мотиви за избор ги определя като:

 • Потребители, чиято цел е почивката. При този тип туристи основната цел на пътуването е по кратка или по-продължител на почивка с цел физическо и психическо възстановяване. Тази група туристи е срав­нително най-многобройната, поради това, че в повечето случаи става дума за пътувания, които се извършват заедно със семейството или с част от него, пътувания, които имат известна регулярност във времето (обикновено по време на полагаемия се годишен отпуск), пътувания, които са се превърнали в норма за определени социални групи.
 • Потребители, чиято цел е изучаването на други култури. Тези туристи се стремят да се запознаят с историческите, културните или географските особености на даден регион. Те се интересуват от икономическите, културните, политическите, междуетническите
  и други социални взаимоотношения между хората, живеещи в да­дена страна. Към тази група туристи се причисляват и онези, които предприемат дадено пътуване, водени от религиозните си вярвания и чиято основна цел е посещението на места, считани за свещени и важни за определена религия (религиозен туризъм).
 • Потребители, чиято цел е посещението на роднини, приятели, познати и т.н. В тази група могат да се включат и представители на т.нар. клубен туризъм, при който потребителите на туристически услуги се обединяват около специфични потребности и целенасо­чено се интегрират в групи, водени от своите интереси.
 • Потребители, чиято цел е участието или посещението на спорт­ни събития.
 • Потребители, чиято основна цел е задоволяването на определени търговски интереси. В тази група са както хора на бизнеса, посеща­ ващи различни изложения, борси и пр., така и туристите, посещаващи определени региони с цел потребление на стоки и услуги, чиято цена е по-ниска в сравнение с региона на постоянното им местоживеене.
 • Потребители, чиято цел е посещението на събития, удовлетворяващи конкретни интереси. Към тази група спадат посетителите на научни конгреси, политически събирания, музикални фестива­ли, концерти и пр.

ТИПОВЕ ТУРИСТИ СПОРЕЛ ЦЯЛОСТНАТА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ЛИЧНОСТТА

Друга типология на туристите е свързана с цялостната характерис­тика на личността. Според нея туристите могат да бъдат разделени на:

 • Любители на спокойствието - основна цел на тази група туристи е удовлетворяване на желанието за разтоварване от проблемите на ежедневието в спокойна и приятна обстановка.
 • Любители на удоволствието - основна цел на тази група туристи е преживяването на максимум удоволствия по време на туристи­ческото пътуване. Обикновено удоволствията са такива, каквито туристът не може да си позволи (социално или материално) там, където е основното му местоживеене.
 • Любители на активната почивка - тази група туристи обикновено са почитатели на природата и активните физически натоварвания;
 • Любители на спорта - тези туристи също са насочени към физи­ческите натоварвания, но за тях е особено важно това да става в условията на спортна конкуренция и съревнование.
 • Любители на познанието - тези туристи са водени от желанието да обогатят знанията си, като посещават места, спомагащи за поз­навателното им развитие.
 • Любители на приключенията - за тази група туристи най-важна­та характеристика на туристическото пътуване е наличието на оп­ределена степен на риск. Посредством участието си в екстремални ситуации тези туристи постоянно доказват пред себе си и другите хора притежаването на определен тип качества, ценни за обкръже­нието, в което живеят                                                                                                                                                                                              .        ВТОРИ ЕТАП – ТЪРСЕНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

Особеностите на втория етап от процеса на реализация на покуп­ката на туристическа услуга, търсенето на информация, се предо­пределя от съществена характеристика на туристическата услуга – тя е отдалечена в пространството. За разлика от другите услуги потен­циалният турист не може да придобие конкретни впечатления за ус­лугата, затова събира информация преди всичко от медиите, реклам­ни материали и т.н. Поради тази особеност на туристическата услуга голямо значение в процеса на търсене на информация имат личните източници – приятели, познати и т.н. На този етап мнението на групи­те, в които членува даден човек, се оказва решаващо при подбора на информацията. Посредством влиянието на модата, груповото мнение, внушението, убеждението и психичното заразяване, една част от ин формацията се приема за важна, докато друга част – за маловажна и тя изцяло отпада от полезрението на търсещия информация. Въздействие оказват и фактори, като възрастта на събиращия информа­ция, образованието му, неговата платежоспособност и здраве и пр. Тази особеност на подбора на информация, резултат от отдалеченост­та на туристическата услуга в пространството, предопределя и много по-високата степен на субективност за разлика от потреблението на други стоки и услуги.

ТРЕТИ ЕТАП – ОЦЕНКА НА СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ АЛТЕРНАТИВИ

Третият етап на процеса е свързан с оценка на подбраните алтер­нативи. Потребителят оценява различните варианти на туристическо пътуване, отговарящи на неговите цели по определени характеристи­ки (географско разположение, особености на политическата ситуация в региона, цена на услугата, равнище на обслужване, известност на организацията предоставяща услугата и т.н.). Освен личностните ха­рактеристики на потребителя, на този етап важно значение имат и икономическите характеристики на предлаганата услуга. Краен резул­тат от този етап е ранжирането на дестинации в зависимост от личните предпочитания на потребителя.

ЧЕТВЪРТИ ЕТАП – ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ

Този етап е свързан с вземането на решение за покупката и ус­вояването на услугата, социалнопсихологическите закономерности и явления се проявяват най-често и в най-голямо разнообразие.

ПРОДУКТ  „ТУРИСТИЧЕСКА УСЛУГА“

СЪВМЕСТНО ИЗПОЛЗВАНЕ

Първата особеност на туристическата услуга е, че тя традиционно се използва заедно с други хора – роднини, приятели, познати и т.н. Бро­ят на индивидуалните туристи е твърде малък в сравнение с тези, които осъществяват туристическо пътуване заедно с други хора. Тази особе­ност предопределя и сложността на вземането на решение за покупка на туристическа услуга. В повечето случаи събирането на информация и ранжирането на дестинации се осъществява индивидуално, а вземане­то на решение се осъществява в условията на групово взаимодействие. При този процес се проявяват в пълна степен социално-психологически явления като конформизъм, групово  мислене, лидерство и др.

При група, ориентирана към покупката на туристическа услуга, с висока степен на сплотеност, може да съществува разпределение на ролите в зависимост от приноса на различните членове на групата към отделните етапи от процеса на покупка на туристическата услуга В този смисъл можем да говорим за:

– инициатор – този член на групата, които пръв осъзнава и формулира необходимостта от съответната турис­тическа услуга;

– информатор, този член от групата, който има най-голям принос при събирането на информация за предлаганите възможности за удовлетворяване на потребността;

–  вземащия решение – участни­кът, чието мнение има най-голяма тежест при оценката на алтернати­вите и определяне на предложението, което ще бъде прието (обикно­вено това е лидерът на групата);

– купувач – този член от групата, който извършва самата покупка на туристическата услуга и др.

МНОГОКОМПОНЕНТНОСТ

Важна особеност на туристическата услуга е нейната многокомпонентност. С вземането на решение за извършване на определено туристическо пътуване и покупката му, не се изчерпва процесът на ус­вояване на услугата. Туристическата услуга се състои от множество ежедневни услуги, осигуряващи конкретното обслужване на туристи­те, както и от съпътстващи услуги, които не са част от конкретния за­купен туристически продукт, но са съществен елемент в цялостното усвояване на туристическата услуга.

Многокомпонентността на туристическа услуга предопределя мно­гократното ежедневно повторение на процеса за закупуване на даде­на стока или услуга. Оценката на тези ежедневни покупки на стоки и услуги предопределя и оценката на цялостния туристически продукт. Многокомпонентността на туристическата услуга определя и важност­та на общуването в цялостния процес на усвояване на услугата. Об­щуването с туристите е един от факторите, които оказват съществено значение върху цялостната положителна оценка на усвоения продукт.

Затова от огромна значение за всички участници в процеса на оси­гуряване на туристическата услуга да развият в максимална степен уменията си за ефективно общуване. Развитието на тези умения може да се постигне чрез участие на хората, предоставящи различните ас­пекти на туристическата услуга в групи по социалнопсихологически тренинг, насочени към развиване на умения за общуване.

ПЕТИ ЕТАП – ОЦЕНКА НА УСЛУГАТА СЛЕД ИЗПОЛЗВАНЕТО И

Последният етап от процеса на покупка на туристическа услуга е нейното оценяване след усвояването й. В туризма тази оценка има два основни аспекта: оценяване на обективните условия (географско разположение, климат, хотели, ресторанти и т.н.) и оценяване на чо­вешкия фактор.