ПЕРСОНАЛ НА ПРЕДПРИЯТИЕ

ПОНЯТИЯ

  • Труд - човешката дейност насочена към производството на определени блага. Свързан с работна сила и се обуславя с нея;
  • Работната сила – способността на човека да извършва полезна дейност. Това качество се обуславя от съвкупността на неговите умствени и физически възможности, които притежава и прилага при производство на материални блага.
  • Трудови ресурси – съвкупността на работната сила, на трудоспособното население в дадена страна или регион. Тук мога да се включат онази част от населението под и над трудоспособна възраст, като участват в производния процес и се изключи тази част, която е в трудоспособна възраст но не може трайно да продължи за период от време да предложи своите способности (учащи се, пенсионери по болест, инвалиди).
  • Персонал на предприятието – цялата количествена съвкупност от заетите с определена дейност в дадена стопанска единица. При анализ на човешките ресурси е необходимо да се отчитат техните качествени характеристики, състав, структура, образование и др.
  • Професия – дейност даден отрасъл, подотрасъл и бранш, като предлага комплект от знания, умения и практически опит, необходими за нейното изпълнение.
  • Специалност – формират се вътре в професията и отразяват тяхната същност и функции.
  • Квалификация – отразява равнището на подготовка, която се определя от знанията и уменията на персонала. Отразява качеството и сложността на работата.                                                                                                                                                                                                                          Състав на персонала. Видове.

а) изпълнителски – извършва дейности, свързани с основния производителен процес

б) разработващ – извършва дейности, свързани с разработването на краткосрочна или дългосрочна политика на фирмата.

в) управленски – дейност, свързана с мениджмънта на предприятието, определя неговата стратегия и политика.

г) обслужващ – дейности, свързани с обслужване                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Структура на персонала.

а) Работници – основен елемент от състава на производствения персонал (основни, спомагателни);

б) Специалисти – тяхната дейност е свързана с техническото, икономическото и информационното обслужване и др. видове свързани с дейността на предприятието;

в) Ръководители – лицата, които осъществяват дейността по стратегическото, тактическото и оперативното управление на предприятието;

г) Помощен персонал – тази част от персонала, заета с помощни и обслужващи функции на производствените и управленски процеси на предприятието.;

д) Определение за структура – изразява количествени отношения между различните категории промишлено производствен персонал в проценти. Структурата е един от основните показатели на качеството и динамика на предприятието.