УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ В ЗХР

УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ

Целта на тази програма е да се предотврати, намали или ограничи кръстосаното замърсяване и вредното действие на отпадъците върху храните и напитките за здравето на човека и околната среда.

Определят се местата, начинът на събиране и типът на съхранение на отпадъците, както и честотата и отстраняването им от обекта от работник кухня.

Едрите битови отпадъци от санитарно-битовите помещения се събират във водонепроницаеми съдове с плътно затварящи се капаци, позволяващи измиване и дезинфекация. Събирането на твърдите отпадъци се допуска и в полимерни торби за еднократна употреба, поставени в добре затварящи се съдове или стойки с прилепващ капак. Хранителните отпадъци се събират задължително след всяко хранене и се изхвърлят след всяка смяна в контейнери.

Разсипаните на пода храни се считат за санитарен брак. Те се събират в отделен съд и се изнасят от работните помещения. Металните контейнери за отпадъци се съхраняват извън обекта, на изолирано място, защитено от вредители и животни.

Твърдите отпадъци се депонират на местното сметище.

При отстраняване на отпадъците се спазва регламентирания път на движенето им с цел недопускане на замърсяване на храните.

Канализационната система на обекта е включена към канализационната система на града.

Битовата канализация на обекта е отделена и има самостоятелен изход в обединената вътрешна канализационна мрежа.

Отпадните води чрез система от сифони и канали постъпват във вътрешната канализационна мрежа, от там в септична яма на територията на обекта. Изправността на сифоните и каналите е от значение за тяхното събиране, оттичане и отстраняване.

Съгласно разработената инструкция, в края на работната смяна и когато е необходимо, пълните с твърди отпадъци чували се завързват и се изхвърлят.

Отпадъците се изнасят от съответното помещение. Те се отнасят извън сградата в контейнер, затворен и недостъпен за вредители.

Процесът на отстраняване на твърдите отпадъци извън помещенията не създава предпоставки за пресичане на останалите технологични пътища – извършва се в извън продукционно време или по най-краткия път.

 

КОНТРОЛ ВЪРХУ СПАЗВАНЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА

 • Управителят на обекта извършва контрол по спазване на гореописаните изисквания.
 • Инспекцията е непрекъсната и по време на работа.

 

МОНИТОРИНГ:

 1. Почистването на сифоните и шахтите в обекта се осъществява съгласно изготвените към тази програма процедури за почистването им.
 2. В обекта има изготвена схема за месторазположението на съдовете за събиране на отпадъците.

КОРЕКТИВНИ ДЕЙСТВИЯ:

 1. При повреда във вътрешната канализационна мрежа се предприемат следните корективни действия:

а/ спиране на водата;

б/ проследяване и откриване на повредата;

в/ отстраняване на повредата.

 1. При повреда на капаците на сифоните или на решетките на каналите, същите се отремонтират или се заменят с нови.
 2. По отношение на твърдите отпадъци се предприемат следните корективни действия:

а/ повторно почистване, измиване и дезинфекция на съдовете за събиране на отпадъци;

б/ замяна, ремонт или уплътняване на съдовете за събиране на отпадъци;

б/ монтиране на съдове за разделно събиране на отпадъци;

г/ четливо и трайно маркиране на съдовете и зоните за събиране на отпадъци;

д/ увеличаване броя на съдовете за събиране на отпадъци;

е/ обучение на персонала.

ИНСТРУКЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ И ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ОТПАДЪЦИ

 

 1. Едрите битови отпадъци от санитарно-битовите помещения се събират във водонепроницаеми съдове с плътно затварящи се капаци, позволяващи измиване и дезинфекция.
 2. Събирането на твърдите отпадъци се извършва в полимерни торби за еднократна употреба, поставени в добре затварящи се съдове или стойки с прилепващ капак.
 3. Отпадъците се изхвърлят задължително след приключване на работа.
 4. Разсипаните на пода храни се считат за санитарен брак. Те се събират в отделен съд и се изнасят.
 5. Металните контейнери за отпадъци се съхраняват извън обекта, на изолирано място, защитено от вредители и животни.
 6. При отстраняване на отпадъците се спазва регламентирания път на движенето им с цел недопускане на замърсяване на храните.
 7. При необходимост, пълните с твърди отпадъци чували, се завързват и се изнасят от съответното помещение. Те се отнасят извън сградата в контейнер, затворен и недостъпен за вредители.
 8. След изнасяне на отпадъците от обекта, пътят на тяхното движение, се почиства и дезинфекцира.
 9. Съдовете в обекта за съхранение на отпадъците – ежедневно в края на работния ден и при необходимост, се почистват и дезинфекцират.