ТРАНСПОРТ НА ХРАНИТЕ

ТРАНСПОРТ НА ХРАНИТЕ

 

Настоящата програма се отнася за изискванията към транспорта, който е част от цялостната хранителна верига.

Голяма част от хранителните и нехранителните стоки в обекта се доставят със собствен транспорт от фирмите доставчици, а друга с транспорт на собственика – нехранителни стоки.

Не се допуска транспортирането на хранителни стоки заедно с нехранителни.

 1. Различните видове хранителни изделия могат да се транспортират съвместно само при условие, че са опаковани, че за транспортирането им се изисква еднакъв температурен режим и са осигурени условия, които не допускат директен контакт и взаимно вредно влияние.
 2. Транспортните средства трябва да са оборудвани с необходимите съоръжения, подходящи за конкретната им дейност и от материали, отговарящи на Наредба № 5/2006 г. за хигиената на храните. Не се допуска поставяне на неопаковани храни директно върху пода на транспортното средство.
 3. Транспортните средства се поддържат чисти и в добро техническо състояние, имат конструкция и повърхности, които позволяват ефективно почистване, измиване или дезинфекция.
 4. Транспортният амбалаж, предназначен за многократно използване, се измива и дезинфекцира преди употреба. Не се допуска използването на видимо замърсен амбалаж.
 5. Водачът на МПС носи отговорност за състоянието на превозното средство, за изправността на съоръженията и хигиенното им състояние.
 6. Транспортирането на продукцията се извършва във време, което не позволява развалата или влошаване на качеството й.

 

КОНТРОЛ ВЪРХУ СПАЗВАНЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА

 

 • Управителят извършва контрол по спазване на гореописаните изисквания.
 • Инспекцията е непрекъсната и се извършва по време на всяка доставка.

 

Процедурата включва:

 1. Ежедневни проверки, при всяка доставка, за изпълнение на мерките за контрол върху изпълнението на изискванията и за стриктното спазване на санитарно-хигиенни условия по отношение на транспортното средство.
 2. Визуално отчитане ефективността на изпълнението на изискванията.
 3. При несъответствие се предприемат незабавни коригиращи действия.