ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДЛЪЖНОСТТА АДМИНИСТРАТОР В ХОТЕЛ

ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДЛЪЖНОСТТА АДМИНИСТРАТОР В ХОТЕЛ

 

Клас по НКПД: 4 – административен персонал

Код по НКПД: 4222 3001

Структурно/териториално звено, в което се намира:

І. ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

Обобщено описание на работата, която извършва изпълнителят на длъжността:

 1. Посреща и настанява гостите на хотела, следи за регистрирането и оказване на необходимото им съдействие.Трудови задачи и задължения, характеризиращи съдържанието на длъжността:
 1. Регистрира новопристигналите гости на хотела: – попълва регистрационните картони; – следи за правилното водене на регистърните книги и точното записване на данните от документите за самоличност на регистрираните гости.
 1. Предава ключовете от стаите на гостите и следи за недопускане на външни лица.
 2. Води сметките за нощувки, рум-сервиз и останалите предоставени допълнителни услуги.
 3. Приема заявки и предоставя исканата от гостите на хотела информация в рамките на предоставяните допълнителни услуги.
 4. Приема за съхранение в касата на хотела ценности и документи на гостите.
 5. Следи за спазване на графика за освобождаване на стаите и информира своевременно камериерките при необходимост от почистване и зареждане.
 6. Оказва съдействие на административните органи във връзка с паспортния контрол и регистрационните режими за временно пребиваване.
 7. При необходимост изпълнява и други задачи, възложени във връзка с изпълнение на работата.

ІІ. ПОДЧИНЕНОСТ, ВРЪЗКИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ на кого е подчинена длъжността:

 1. Длъжността е на пряко подчинение на управителя на хотела и салонния управител. С кои други длъжности си взаимодейства:
 2. В процеса на работата взаимодейства с гостите и служителите на хотела. С кои други фирми (или длъжности в тях) осъществява връзка:
 3. В процеса на работата осъществява връзка с туроператорските фирми и клиенти на хотела, относно осъществяване на работата им. Как се получават и  отчитат задачите:
 1. Получава задачи от управителя на хотела и салонният управител.
 2. Отчита извършените задачи пред управителя на хотела и салонният управител писмено и устно с необходимите документи, всекидневно.

 

ІІІ. ОТГОВОРНОСТИ НА ДЛЪЖНОСТТА

Материални и финансови (по опазване имуществото и активите на фирмата):

 1. Носи отговорност за опазване на повереното му имущество.
 2. Носи отговорност при постъпили рекламации за основни и допълнителни хотелски услуги, причинени от пропуски в обслужването на рецепцията.

По безопасността на труда:

 1. Служителят е длъжен да спазва утвърдените в хотела правила за здравословни и безопасни условия на труд и правилата за противопожарна безопасност.

По опазване здравето и работоспособността на другите:

 1. Няма. По опазване на фирмената тайна и поверителната информация:
 2. При изпълнение на своите задължения служителят е длъжен да не разпространява информация от личен характер, която би могла да накърни личното достойнство на клиент, ръководител, работник или служител в хотела. Да бъде лоялен към работодателя, като не злоупотребява с неговото доверие и не разпространява поверителни за него сведения, както и да пази доброто име на работодателя. Длъжен е да не разпространява сведения, факти и информация,  определени като фирмена или търговска тайна. За резултатите от трудовата дейност:
 1. При изпълнение на задълженията си служителят носи отговорност за:                                           – качеството на извършваната работа;                                                                                                           – спазване на трудовата дисциплина;                                                                                                             – правилното водене на регистрите и осигуряването на допълнителни услуги на гостите на хотела за периода на тяхното пребиваване.

 

ІV. УСЛОВИЯ НА ТРУД И ПРОИЗВОДСТВЕНА СРЕДА Специфични условия на труд:

Няма.Режим на труд и почивка

Осем-часов работен ден при сменен режим на труд и почивка 30 минути за обяд/вечеря, който период служителят избира сам, в зависимост от натовареността на работния процес.

Ползва функционални почивки, определени със заповед на работодателя, съгласно Наредба № 7 от 15 август 2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи. Работно и униформено облекло, лични предпазни средства:

Задължително използва униформено облекло и отличителен знак, съдържащ името му и името на хотела.

Битови придобивки и привилегии:

 1. Периодични медицински прегледи.
 2. Ползване на фирмена почивна база.
 3. Отстъпки/ваучери за храна.

СИСТЕМА ЗА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА

 1. Твърдо месечно възнаграждение.

 

VІ. ИЗИСКВАНИЯ НА ДЛЪЖНОСТТА

 1. Постижения на изпълнителя:

А) Вид и равнище на образованието: средно-специално, специалност „Хотелиер“, Администратор в хотел“ или друга подходяща за заеманата длъжност.

Б) Трудов опит: – минимум ……………………………………г. трудов стаж по специалността. – минимум ………………………………г. общ трудов стаж.

В) Специални умения: – компютърна грамотност – познания за работа с MS Office и специализиран софтуер за регистрите; – езикови умения: да владее писмено и говоримо най-малко един чужд език.

Г) Поведенчески характеристики: комуникативност, способности за работа в екип и с клиенти. Личностни изисквания към изпълнителя (задължителни и препоръчителни): отговорен, честен, лоялен към работодателя, прецизен, дискретен.