ПРАВИЛА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ, ДЪЛЖИМИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА МУЗИКАЛНИ И СВЪРЗАНИ С ТЯХ ЛИТЕРАТУРНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ПРИ ПУБЛИЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ В ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ;

ПРАВИЛА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ, ДЪЛЖИМИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА МУЗИКАЛНИ И СВЪРЗАНИ С ТЯХ ЛИТЕРАТУРНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ПРИ ПУБЛИЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ В ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ; СРЕДСТВА ЗА ПОДСЛОН И МЕСТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ; КАЗИНА И ИГРАЛНИ ЗАЛИ; ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОКИ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ; СПОРТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ; МУЗЕИ, ГАЛЕРИИ, ПОСТОЯННИ ИЗЛОЖБИ, ТРАНСПОРТНИ ВЪЗЛИ И ДРУГИ ПУБЛИЧНИ МЕСТА

Утвърдени на основание чл.40(е), алинея 8, изр.2 на Закона за авторско право и сродни права (ЗАПСП) със заповед на Министъра на културата № РД09-0026/31.01.2012 г. І.

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА:

I.1. ПОЛЗВАТЕЛИ

I.1.1. Възнагражденията по раздел ІІ от настоящите ПРАВИЛА за определяне размера на авторските възнаграждения (наречени кратко ПРАВИЛАТА) се дължат от физическите или юридическите лица – собственици или лицата, които стопанисват дадено заведение или обект, наречени

ПОЛЗВАТЕЛИ. I.1.2. Възнагражденията по раздел ІІ.1; ІІ.2.; ІІ.3; ІІ.4; II.6.6. и II.6.7 от настоящите ПРАВИЛА се дължат месечно от:

а) лицата стопанисващи заведенията за хранене и развлечения, средствата за подслон, местата за настаняване, в които публично се изпълнява музика ”на живо” (от оркестри, състави, изпълнители, в т.ч. на плейбек и сингбек), както и чрез записи и озвучителни устройства (в т.ч. всички видове апарати, възпроизвеждащи звук и/или образ и звук, в т. ч. музик-боксове, джукбоксове, радио- и видеоприемници, радиоточки, монитори, караоке, чрез Интернет и др.)

б) лицата стопанисващи казина и игрални зали(регистрирани по Закона за хазарта), при което публично се изпълнява фонова музика чрез записи и озвучителни устройства (в т.ч. всички видове апарати, възпроизвеждащи звук и/или образ и звук, в т. ч. музик-боксове, джукбоксове, радио- и видеоприемници, радиоточки, монитори, караоке, чрез Интернет и др.). в) лицата стопанисващи ски писти, както и шезлонги прилежащи към басейни, хотелски и плувни комплекси (без аквапаркове), при което публично се изпълнява фонова музика чрез записи и озвучителни устройства (в т.ч. всички видове апарати, възпроизвеждащи звук и/или образ и звук, в т. ч. музик-боксове, джукбоксове, радио- и видеоприемници, радиоточки, монитори, караоке, чрез Интернет и др.).

При организиране в обекти по т. а) на концерти или музикални събития се спазват условията посочени раздел ІІ.1 и ІІ.2. 2 I.1.3. Възнагражденията по раздел ІІ.5.; ІІ.6.(с изкл. на II.6.6. II.6.7); ІІ.7.; ІІ.8. и ІІ.9. от настоящите ПРАВИЛА се дължат годишно от лицата стопанисващи търговски обекти или вериги за продажба на стоки или предоставяне на услуги (магазини, фризьорски и козметични салони, ателиета, бензиностанции (без прилежащите заведения, които са обекти по т. I.1.2.а), панаири, шоуруми, търговски центрове и др.п.), спортни зали и съоръжения, стадиони, фитнес зали, зали за аеробика и танци, боулинг зали, билярдни зали, зали за игри (геймър зали), СПА и възстановителни центрове, басейни, атракционни паркове, музеи и галерии, постоянни художествени изложби, транспортни възли(автогари, аерогари, жп гари, метростанции и др.п), паркинги и др. подобни, в които публично се изпълнява фонова музика ”на живо” или чрез записи и озвучителни устройства (в т.ч. всички видове апарати, възпроизвеждащи звук и/или образ и звук, в т. ч. музик-боксове, джукбоксове, радио- и видеоприемници, радиоточки, монитори, караоке, чрез Интернет и др.) I.1.4. При организиране в обекти по т. I.1.2.б) и в) и по т. I.1.3. на концерти или музикални събития в т.ч. празници, увеселения, промоционални и рекламни прояви и др. подобни на територията на обекта, независимо дали са с платен вход или са безплатни, провеждани с допълнително аудио и/или аудио-визуално оборудване, различно от обичайно използваното в обекта, участие на гост DJ-и, артисти, изпълнители на музика „на живо” и др. подобни следва да се изиска предварително разрешение от МУЗИКАУТОР и да се сключи допълнителен договор по условията на Правилата за определяне размера на възнагражденията, дължими за публично изпълнение на музика по време на концерти и други събития I.2. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА

РАЗМЕРА НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА

I.2.1. Конкретният размер на дължимата сума от всяко заведение или обект по т. I.1.2.а) се определя по съответната точка на раздел ІІ.1; ІІ.2.; ІІ.3. на ПРАВИЛАТА, като се взимат предвид: вид на обекта; категорията; броя на местата/ леглата, площта в кв.м.(за дискотеки), и т.н, които са на разположение на неограничен кръг лица; независимо дали и колко време са били реално заети; точния брой дни през годината, през които обектът функционира, има ли и какъв е размерът на платен вход, броя дни в седмицата, в които обектът работи с платен вход и др.

I.2.2. Конкретният размер на дължимата сума от всеки обект по т. I.1.2.б) се определя по раздел ІІ.4 като се взима предвид: вида обект (съгласно регистрацията по Закона за хазарта); площта, която е на разположение на неограничен кръг лица; точния брой дни през годината, през които обектът функционира и др.

I.2.3. Конкретният размер на дължимата сума от всеки обект по т. I.1.2.в) се определя по раздел ІІ.6.6 и ІІ.6.7 като се взима предвид броят шезлонги, който е на разположение на неограничен кръг лица независимо дали и колко време са били реално заети; бр. озвучителни тела (при ски пистите), както и точния брой дни през годината, през които обектът функционира.

I.2.4. Конкретният размер на дължимата сума от всеки обект по т. I.1.3. се определя по съответната точка на раздел ІІ.5.; ІІ.6; ІІ.7; ІІ.8. и ІІ.9. на ПРАВИЛАТА, като се взимат предвид: вида на обекта, точния брой дни през годината, през които функционира, търговската площ, до която имат достъп неограничен кръг лица или местата (паркоместата за паркингите), които са на разположение на неограничен кръг лица, независимо дали са били реално заети или не и др.

I.2.5. Когато за определяне размера на възнаграждението се взима предвид площта на съответното заведение или обект по т. I.1.2. и т. I.1.3. се изчислява нетната търговска площ и не се взимат предвид гардеробите, тоалетните, коридорите, стълбите и др. п., освен ако не са специално озвучени. Щандовете, баровете, сцените, касите и др.п. обаче се включват в площта, за която се дължи възнаграждение. 3

I.2.6. Заведенията за хранене и развлечения, които сезонно имат и места за консумация на открито, които се озвучават дължат възнаграждение и за тях съобразно раздел ІІ от настоящите ПРАВИЛА за времето, през което тези места са на разположение на неограничен кръг лица.

I.2.7. Заведенията и обектите по т. I.1.2. и т. I.1.3, които работят сезонно дължат възнаграждение само за дните през годината, през които функционират. В тези случаи възнагражденията по раздел ІІ се изчисляват пропорционално на времето, през което те работят.

I.2.8. Категоризацията на заведенията и обектите по т. I.1.2.а) от ПРАВИЛАТА съвпада с категоризирането им по Наредбата за категоризиране на средствата за подслон, местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения, приета с ПМС № 357 от 2004 г. (обн. ДВ бр. 2 от 2005 г.)). При сключването на договора с МУЗИКАУТОР се представя копие от Удостоверението за категоризация на всеки един обект.

I.2.9. Когато към средствата за подслон и местата за настаняване има озвучени заведения за хранене и развлечения, спа центрове, фризьорски салони, магазини, казина, игрални зали или други обекти, в които публично се изпълнява музика, възнагражденията за тях се дължат независимо от възнагражденията за отделните стаи. В такива случаи възнагражденията се изчисляват за всеки обект отделно съгласно раздел II на ПРАВИЛАТА.

I.2.10. Когато към търговски обекти за продажба на стоки или предоставяне на услуги , бензиностанции, казина и игрални зали, фитнес центрове и центрове за красота, боулинг и билярдни зали, спортни зали и съоръжения, музеи, галерии, транспортни възли, паркинги и др. подобни по т. I.1.2.б) и в) и т. I.1.3 има заведения за хранене и развлечения, в които публично се изпълнява музика, възнагражденията за тях се дължат независимо от възнагражденията за търговския обект. В такива случаи възнагражденията се изчисляват за всеки обект отделно съгласно раздел II на ПРАВИЛАТА. Площта на прилежащите заведения за хранене и развлечения се приспада от общата озвучена площ на основния обект.

I.2.11. Когато към даден обект по т. I.1.2. и т. I.1.3 има обособен друг обект от друг вид, възнагражденията се изчисляват за всеки обект отделно съгласно раздел II на ПРАВИЛАТА.

I.2.12. Ако по време на действие на договора при заведението или обектът по т. I.1.2. и т. I.1.3 се промени някое от обстоятелствата, въз основа на които се определя размера на възнагражденията по раздел ІІ от ПРАВИЛАТА, дължимата сума се променя автоматично, считано от датата на влизане на промяната в сила. Ако възнаграждението е било изплатено авансово се прави съответно прихващане или доплащане със следващото дължимо възнаграждение в зависимост от случая.

I.3. ЗАПЛАЩАНЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА

I.3.1. Посочените в настоящите ПРАВИЛА възнаграждения са без ДДС. Когато се заплащат се начислява допълнително дължимият ДДС.

I.3.2. В случай, че за заведение или обект, работещ целогодишно се извърши дължимото плащане авансово до 28 февруари на календарната година, за която се отнася и/или до 30 април за предстоящия сезон за летните обекти, и/или до 31 декември за предстоящия сезон за зимните обекти дължимите суми по ПРАВИЛАТА се редуцират с отстъпка в размер на 10% /десет процента/. В случай, че заведението или обектът по т. I.1.2. и т. I.1.3 прекрати дейността си, след като за него е заплатено авансово, изплатените суми подлежат на връщане от страна на МУЗИКАУТОР, намалени пропорционално на времето, в което заведението или обектът е функционирал.

I.3.3. Дължими суми, съгласно ПРАВИЛАТА в размер под 300 /триста/ лева без ДДС не се разсрочват и върху тях отстъпка авансово плащане не се ползва.

I.3.4. Когато с един договор се уреждат правата за няколко обекта, част от които са целогодишни, част сезонни, могат да се разсрочват общите годишни възнаграждения (вкл. и за сезонните обекти) 4

I.3.5. Когато с един договор се уреждат правата за няколко обекта, част от които са целогодишни и/или летни, а част са зимни, за дължими годишни възнаграждения се считат възнагражденията за една календарна година на целогодишните/летните обекти плюс възнагражденията на зимните обекти за зимния сезон приключващ през следващата календарна година.

I.4. ОТСТЪПКИ I.

4.1. ИНДИВИДУАЛНИ ОТСТЪПКИ I.4.1.1. Отстъпки за населени места Към възнагражденията по раздел ІІ от настоящите ПРАВИЛА се прилагат следните отстъпки: ü 10% – за населени места с население между 50 001 и 150 000 жители, ü 20% – за населени места с население до 50 000 жители Отстъпките за населени места не се отнасят до курортните комплекси, ваканционните и туристически селища, балнеоложките и спа центрове, ски центровете, населените места по Черноморието, както и за заведенията или обектите, разположени извън населени места. I.

4.1.2. Отстъпки за обем на дължимите възнаграждения Към възнагражденията по раздел ІІ от настоящите ПРАВИЛА се прилагат следните отстъпки: ü 5 % – за дължими годишни възнаграждения от 5 001 лв. до 10 000 лв. без ДДС . ü 10% – за дължими годишни възнаграждения от 10 001 лв. до 15 000 лв. без ДДС ü 15% за дължими годишни възнаграждения суми над 15 001 лв. без вкл. ДДС I

.4.1.2.1. Отстъпката по т. I.4.1.2. се прилагат и когато годишните възнаграждения се дължат от : ü едно юридическо лице или ЕТ; ü търговски вериги за продажби на стоки или за предоставяне на услуги; хотелска или ресторантьорска верига и др.п.,работещи под една търговска марка ; ü юридически лица, чиито капитал е 100 % собственост на едно юридическо лице, ЕТ или физическо лице; ü едно юридическо лице, ЕТ или физическо лице, сключило договори в полза на трети лица, като се взима предвид общата сума, дължима за всички трети лица Отстъпките се дължат независимо от факта дали правата се уреждат с един или няколко договора. I.4.1.2.2. Отстъпката по т. I.

4.1.2. се прилага, ако авторските възнаграждения надхвърлят посочените суми СЛЕД приспадане на отстъпката за населено място, а при ползване на браншови отстъпки и след приспадането на браншовата отстъпка.

I.4.1.2.3. Отстъпките по т. I.4.1.2. не намират приложение по отношение на договорите, сключени в полза на трети лица, с които МУЗИКАУТОР е имал или има сключен договор за разрешаване на публично изпълнение, освен ако договорът е бил прекратен преди повече от три години, считано от дата на подписване на договора в полза на третото лице.

I.4.1.2.4. При промяна на обстоятелствата на обектите, от което се променят и възнагражденията по раздел II, отстъпките за обем по т. I.4.1.2. се определят на база на актуализираните годишни възнаграждения за текущата година и се прилагат за цялата календарна година.

I.4.1.2.5. При промяна на ПРАВИЛАТА, утвърдена със заповед на Министъра на културата, от която се променят и възнагражденията по раздел II, отстъпките за обем по т. I.4.1.2. се определят на база на актуализираните годишни възнаграждения за текущата година и се прилагат от датата на влизане в сила на заповедта на Министъра на културата. 5 I.4.1.2. Отстъпка за сключване на договор преди отваряне на нов обект. В случай, че ПОЛЗВАТЕЛИ стопанисващи обекти по т. I.1.2. и т. I.1.3, сключат договор с МУЗИКАУТОР най-късно 14 дни преди да открият обект и започнат да използват музика ползват отстъпка от 20 % върху дължимите възнаграждения за първите 12 месеца. За сезонните обекти отстъпката ще обхваща периода, в който те работят в рамките на първите 12 месеца. Отстъпката важи и за новооткриващи се обекти на ползватели, които вече имат договор с МУЗИКАУТОР, ако анексът се сключи 14 дни преди откриването на обекта. I.4.1.3. Отстъпка за работа до три дни седмично В случай, че заведението или обектът по т. I.1.2. и т. I.1.3. работят до 3 дни седмично ползват 20 % отстъпка.

I.4.1.4. Отстъпка авансово плащане.

Прилага се съгласно т. I.3.2. I.4.2. ОТСТЪПКИ ПРИ СКЛЮЧВАНЕ НА РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ С ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПОЛЗВАТЕЛИ При сключване на рамково споразумение между МУЗИКАУТОР и организация на ползватели в сферата на туризма и търговията, което е с дългосрочно действие (4;5 или повече години) се ползват следните браншови отстъпки при изчисление на индивидуалните възнаграждения: Отстъпката за годината, в която се сключва споразумението се предоставя за заявен общ обем на годишните възнаграждения, които ще са дължими по сключени индивидуални договори преди прилагане на браншова отстъпка от членовете на организацията на ползватели (вкл. членовете на асоциираните и колективни членове към същата организация) и техните наематели и е в посочения по-долу размер:

 

15% – за дължими суми над 15 000 лв. без вкл. ДДС ü

20% – за дължими суми над 100 000 лв. без вкл. ДДС ü

30 % – за дължими суми над 200 000 лв. без вкл. ДДС ü

40% – за дължими суми над 400 000 лв. без вкл. ДДС ü

50% – за дължими суми над 800 000 лв. без вкл. ДДС

Отстъпката за всяка следваща година от периода на действие на споразумението е в зависимост от размера на реално изплатените възнаграждения от членовете на организацията на ползватели за предходната година след направени всички индивидуални и браншови отстъпки и е в посочения по-долу размер: ü

15% – за изплатени суми над 7 500 лв. без вкл. ДДС ü

20% – за изплатени суми над 50 000 лв. без вкл. ДДС ü

30 % – за изплатени суми над 100 000 лв. без вкл. ДДС ü

40% – за изплатени суми над 200 000 лв. без вкл. ДДС ü

50% – за изплатени суми над 400 000 лв. без вкл. ДДС

I.4.2.1. Индивидуалните отстъпки по т. I.4.1. се запазват.

I.4.2.2. Отстъпките по т. I.4.2. важат и за индивидуални ползватели при подписване на договор с дългосрочно действие (4 или 5 години) при положение, че отговарят на условията по т. I.4.1.2.1.

I.4.2.3. Дължими суми, при сключване на индивидуален договор под рамково споразумение в размер под 150 /сто и петдесет/ лева не се разсрочват и върху тях отстъпка авансово плащане не се ползва. 6 I.4.3. Ред за прилагане на отстъпките. Отстъпките, предвидени по настоящите ПРАВИЛА не се кумулират, а се ползват при следната последователност :

 1. Отстъпка за населено място.
 2. Отстъпка за работа до три дни седмично.
 3. Отстъпка организация на ползватели.
 4. Отстъпка за размер на възнагражденията.
 5. Отстъпка за предварително сключен договор.
 6. Отстъпка за авансово плащане до 28 февруари за целогодишните обекти; до 30 април за летните обекти и до 31 декември за зимните обекти.

I.5. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

I.5.1. АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА Размерът на възнагражденията по раздел II се определя като следва: ü 2011 г – съгласно раздел ІІ. ü 2012 г. – съгласно раздел ІІ. ü 2013 г. – предвиденото в раздел ІІ се увеличава с коефициент 1,1 ü 2014 г. – предвиденото в раздел ІІ се увеличава с коефициент 1,2; ü 2015 г. -предвиденото в раздел ІІ се увеличава с коефициент 1,3;

І.5.2.Размерът на възнагражденията, определен в раздел ІІ на правилата ще бъде актуализиран автоматично всяка година след 31.12.2015 г. съобразно ръста на инфлацията в страната за предходната година, според официалните данни на НСИ.

I.5.3. В случай, че един ПОЛЗВАТЕЛ стопанисва или притежава повече от 1 обект, попадащ в обхвата на настоящата ПРАВИЛА, същият следва да сключи договор за всичките си обекти.

I.5.4. В случай, че ПОЛЗВАТЕЛЯТ организира музикални събития , попадащи извън обхвата на настоящите ПРАВИЛА, той е длъжен да ги декларира предварително и да сключи договор за тях при условията на Правилата за определяне размера на авторските възнаграждения, дължими за публично изпълнение на музика по време на концерти и други публични събития.

ІІ. ПОЗИЦИИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РАЗМЕР НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА II.1. ЗАВЕДЕНИЯ, КОИТО РАБОТЯТ БЕЗ ЗАПЛАЩАНЕ НА ВХОД

II.1.1. ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ХРАНЕНЕ Възнаграждения на място / на месец Вид и категория на обекта 1 звезда 2 звезди 3 звезди 4 звезди 5 звезди II.1.1.1. Ресторанти- класически, специализирани, с национална кухня атракционно-тематични и др.п.: 0.60 лв. 0.65 лв. 0.70 лв. 0.85 лв. 1.00 лв.

II.1.1.2 . Заведения за бързо обслужване, в т.ч. снек-барове, закусвални, фаст-фуд, пицарии, бистра, баничарници, мекичарници и др. п., (с изключение на павилиони, каравани и бюфети без катег.) : 0.60 лв. 0.65 лв. 0.70 лв. 0.75 лв.

II.1.1.3. Кафе-сладкарници, в т.ч. сладкарници, кафетерии, чайни, кафенета, кафе -клубове, сладоледени салони и др.п. : 0.60 лв. 0.65 лв. 0.70 лв. 0.75 лв. 0.80 лв.

II.1.1.4. Павилиони, каравани, бюфети (подвижни или стационирани), както и баничарници и мекичарници, неподлежащи на категоризация за обекта на месец – 6.00 лв. 7 II.1.2. ЗАВЕДЕНИЯ ЗА РАЗВЛЕЧЕНИЯ: Възнаграждения на място / на месец Вид и категория на обекта 1 звезда 2 звезди 3 звезди 4 звезди 5 звезди

II.1.2.1. Питейни заведения, в т.ч. кафе- аперитиви, винарни, пивници /кръчми/, бирарии и др. п.: 0.60 лв. 0.65 лв. 0.70 лв. 0.75 лв.

II.1.2.2. Барове, в т. ч. пиано-барове, коктейл- барове, кафе-барове, бар-конгресен център, бар-спортен център, бар-фоайе, нощни барове, бар-вариетета, бар-клубове и бар –казина и др.п.: 0.65 лв. 0.75 лв. 0.85 лв. 0.95 лв. 1.05 лв. Възнаграждения на кв.м. / на месец до 2 звезди 3 звезди 4 звезди

II.1.2. 3. Дискотеки: 0.60 лв. 0.70 лв. 0.80 лв. * Под дискотеки се разбират всички обекти, които отговарят на долната дефиниция без значение от вида на обекта посочен в Удостоверението за категоризация: Заведение с край на работното време след 24.00 ч., предимно за танцуване с дансинг(обособен или с преобладаващи свободни пространства за танцуване) и плотове в търговската зала и ограничен брой места за сядане, в които „на живо“ или с DJ се извършва публично изпълнение на музика, независимо дали работи с безплатен или платен вход.

II.2. ЗАВЕДЕНИЯ, КОИТО РАБОТЯТ СЪС ЗАПЛАЩАНЕ НА ВХОД

II.2.1. В случай, че в заведенията или обектите по т. I.1.2.а). се организират концерти и/или музикални събития с платен вход над 10 лева с ДДС, собственикът на заведенията или обектите по т. 1 или лицето, което ги стопанисва е длъжно да декларира това обстоятелство предварително в МУЗИКАУТОР. Организаторът на събитието или собственикът на заведенията или обектите по т. I.1.2.а), в случай, че той е организатор следва да сключи отделен договор за тези концерти и/или музикални събития с МУЗИКАУТОР при условията на Правилата за определяне размера на възнагражденията, дължими за публично изпълнение на музика по време на концерти и други събития.

II.2.2. При всички случаи заведения или обекти по т. I.1.2.а), които организират единствено и само абитуриентски балове, честването на студентския празник и Нова година и предлагат куверт, надвишаващ 10 лв. с ДДС, няма да дължат допълнително възнаграждение, освен ако не става въпрос за предварително обявен и рекламиран концерт или музикално събитие , с обособен вход /който не е част от празничен куверт/.

II.2.3. В случай, че в заведенията или обектите по т. I.1.2.а). се организирати и/или музикални събития с платен вход до 10 лв. с ДДС, се дължи допълнително възнаграждение, в зависимост от броя дни в седмицата, в които са валидни допълнителните плащания от страна на клиентите, както следва: 8 брой дни с платен вход в седмицата АВЗН са авторските възнаграждения на съответния обект без платен вход, изчислени по раздел II.1 1-2 пъти 3-4 пъти 5-7 пъти АВЗН +100% АВЗН +125% АВЗН +150%

II.2.4. В случай, че в заведенията или обектите по т. I.1.2.а). се организират концерти и/или музикални събития с платен вход до 10 лв. с ДДС по-малко от 4 дни в месеца, не се дължи допълнително възнаграждение, извън това по II.1

II.2.5. В случай, че става въпрос за предварително обявен и рекламиран концерт и/или музикално събитие , за който/която предварително се продават билети, вкл. и през тикетинг – агенции( вкл. и в други градове), независимо от цената на билета, техният организатор следва да сключи отделен договор с МУЗИКАУТОР при условията на Правилата за определяне размера на възнагражденията, дължими за публично изпълнение на музика по време на концерти и други събития .

II.3. СРЕДСТВА ЗА ПОДСЛОН И МЕСТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ:

II.3. СРЕДАТВА ЗА ПОДСЛОН И МЕСТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ: Възнаграждения на легло / на месец Вид и категория на обекта 1 звезда 2 звезди 3 звезди 4 звезди 5 звезди

II.3.1 Средства за подслон в т.ч. хотели и други средства за подслон, в т.ч. апарт-хотели, мотели, вилни и туристически селища : 0.15 лв 0.20 лв 0.25 лв 0.35 лв 0.40 лв

II.3.2. Места за настаняване, в т.ч. пансиони, почивни станции, семейни хотели, самостоятелни стаи, самостоятелни апартаменти част от апарт-комплекси, вили, къщи, бунгала и къмпинги: 0.10 лв 0.15 лв 0.20 лв 0.25 лв 0.40 лв II.4. КАЗИНА И ИГРАЛНИ ЗАЛИ

II.4.1. Казина – 0.40 лв. на кв. м./ на месец II.5.2. Игрални зали (по закона за хазарта) – 0.25 лв. на кв. м./ на месец 9

II.5. ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ И ТЪРГОВСКИ ВЕРИГИ за продажба на стоки или предоставяне на услуги – годишни възнаграждения

II.5.1. Търговски обекти или вериги за продажба на стоки – магазини, постоянни търговски изложения, шоуруми, панаири, търговски центрове и др.под. – 60 лв. и 0,40 лв. за всеки квадратен метър търговска площ/на година.

II.5.2. Търговски обекти или вериги за предоставяне на услуги – фризьорски и козметични салони, ателиета и др. под.- 60 лв. и 0,40 лв. за всеки кв. м. търговска площ/ на година.

II.5.3. Бензиностанции – търговската част на бензиностанциите(без прилежащите заведения) по 60.00 лв. и 0.40 ст. за всеки кв. м. Ако има озвучителни тела и в откритата част, при бензиновите колонки се дължат по 4.00 лв./високоговорител/на година.

II.5.4. Търговските обекти и търговските вериги за продажба на стоки или предоставяне на услуги, както и бензиностанциите (без площта на прилежащите заведения и озвучените бензинови колонки) с търговска площ, до 30 кв.м. заплащат само сумата от 60 лева./ на година. II.6. СПОРТНИ И ДРУГИ ПОДОБНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ОБЕКТИ – годишно възнаграждение/ освен ако не е посочено друго/

II.6.1. Стадиони – 0,10 лв. на посетителско място/ на година;

II.6.2. Спортни зали – 0,50 лв. на посетителско място /на година;

II.6.3. Фитнес зали, танцувални зали, зали за аеробика, зимни пързалки, боулинг зали, зали за билярд и др. подобни – 0,50 лв. на кв. метър/ на година.

II.6.4. СПА и други възстановителни центрове, в т.ч. басейни без прилежащи шезлонги, в т.ч. и част от хотелски комплекси – 0.50 лв. на кв.м./ на година.

II.6.5. Атракционни паркове, в това число аквапаркове, лунапаркове и др.подобни -0,50 лв. – на кв.м./ на година. Обекти, за които се дължат месечни възнаграждения:

II.6.6. Басейни и плувни комплекси (без аквапаркове) с прилежащи шезлонги в т.ч. и към басейни на хотелски комплекси, които не са включени в удостоверенията за категоризация – 0.30 лв./на шезлонг/ на месец

II.6.7. Ски писти – 3.00 лв. /на високоговорител/ на месец.

II.7. МУЗЕИ, ГАЛЕРИИ, ПОСТОЯННИ ХУДОЖЕСТВЕНИ ИЗЛОЖБИ И ДР. ПОДОБНИ – 0.25 лв. на кв. м. /на година

II.8. ТРАНСПОРТНИ ВЪЗЛИ, КАТО АВТОГАРИ, АЕРОГАРИ, ЖП ГАРИ, МЕТРОСТАНЦИИ И Т.Н. – 0,30 лв. на кв. метър. / на година

II.9. ПАРКИНГИ (ВКЛ. ПРИЛЕЖАЩИ КЪМ ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ) – 60,00 лв.+ 0,10 лв. на паркомясто / на година. При разрешаване публичното изпълнение на музика за обекти, които не са изрично изброени в настоящите ПРАВИЛА, възнагражденията се изчисляват на база на позициите за обекти с най- близки характер и специфика на дейността.

36 Comments on ПРАВИЛА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ, ДЪЛЖИМИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА МУЗИКАЛНИ И СВЪРЗАНИ С ТЯХ ЛИТЕРАТУРНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ПРИ ПУБЛИЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ В ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ;

 1. You made some nice points there. I did a search on the topic and found most guys will consent with your website.

 2. I think this is a real great post.Really thank you! Great.

 3. I really liked your blog post.Really looking forward to read more. Cool.

 4. Very good blog article.Much thanks again. Want more.

 5. Very good blog.Much thanks again. Want more.

 6. It as not that I want to copy your web-site, but I really like the style and design. Could you tell me which style are you using? Or was it especially designed?

 7. Thanks so much and I am taking a look forward to touch you.

 8. You made some really good points there. I checked on the net for additional information about the issue and found most people will go along with your views on this website.

 9. We stumbled over here different web address and thought I might as well check things out. I like what I see so i am just following you. Look forward to looking over your web page repeatedly.|

 10. This website really has all of the info I wanted concerning this subject and didn at know who to ask.

 11. pretty handy material, overall I think this is really worth a bookmark, thanks

 12. What a funny blog! I in fact enjoyed watching this humorous video with my relatives as well as along with my friends.

 13. This is my first time pay a quick visit at here and i am really pleassant to read all at single place.

 14. the time to read or visit the material or web pages we have linked to beneath the

 15. Wow! This could be one particular of the most helpful blogs We have ever arrive across on this subject. Basically Great. I am also an expert in this topic so I can understand your effort.

 16. paragraph is actually a good post, keep it up.

 17. There as definately a great deal to find out about this issue. I like all the points you have made.

 18. You ave made some really good points there. I checked on the web to find out more about the issue and found most individuals will go along with your views on this web site.

 19. Usually I don at learn article on blogs, but I would like to say that this write-up very forced me to check out and do it! Your writing taste has been surprised me. Thank you, quite nice article.

 20. Thank you ever so for you article.Thanks Again. Want more.

 21. Say, you got a nice blog article. Fantastic.

 22. Really appreciate you sharing this article post.Really thank you! Awesome.

 23. pretty handy material, overall I consider this is well worth a bookmark, thanks

 24. Very nice article and straight to the point. I don at know if this is in fact the best place to ask but do you people have any thoughts on where to employ some professional writers? Thx

 25. Thanks so much for the blog post.Really looking forward to read more. Awesome.

 26. neverwinter astral diamonds THE HOLY INNOCENTS. MEMBER GROUPS.

 27. Thanks-a-mundo for the article post.Really looking forward to read more.

 28. Thanks for every other fantastic post. Where else may anyone get that type of information in such a perfect way of writing? I have a presentation next week, and I am at the search for such info.

 29. Well I truly liked studying it. This post provided by you is very helpful for accurate planning.

 30. Thank you ever so for you post.Really thank you! Great.

 31. Im thankful for the article.Really looking forward to read more. Fantastic.

 32. Wow that was odd. I just wrote an really long comment but after I clicked submit my comment didn at show up. Grrrr well I am not writing all that over again. Anyhow, just wanted to say great blog!

 33. Thanks again for the article.Much thanks again. Fantastic.

 34. Wonderful work! This is the type of information that should be shared around the web. Shame on Google for not positioning this post higher! Come on over and visit my website. Thanks =)

 35. Mr That his involvement will prompt Cheap Jerseys to set even higher standards that other international corporations will endorse.

 36. Touche. Solid arguments. Keep up the good spirit.

Comments are closed.