КОРПОРАТИВЕН ПРАЗНИК (ТИЙМ БИЛДИНГ)

КОРПОРАТИВЕН ПРАЗНИК (ТИЙМ БИЛДИНГ)

Служебно честване, по някакъв повод (юбилей, честване свързано с фирмата, личен повод) и др. може да се организира в Заведения за хранене и развлечения или извън тях в зала, бизнес цен­тър, на открито и т.н. Проявата може да се съчетае с организиране на Тийм Билдинг. Система от мероприятия и дейности, целящи най-малко следното: обединяване и сплотяване на (колектива) екипа, откриване на слабите места и различията на служите­лите на фирмата, свързани с възникването и отстраняването на недора­зумения и конфликти, изграждане на доверие в екипа, осъществяване на взаимодействие между ръководния екип и изпълни­телския персонал в неформална обстановка.