ФИНАНСИРАНЕ, ИНВЕСТИЦИИ И ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

Същност на финансите

Система от парични отношения, които обслужват производствено – стопанската дейност на предприятието и се проявяват в различни форми на постъпления и изразходване на паричните средства.

Финансиране.

Съвкупност от дейности по осигуряването на капитали, които са необходими за стартирането, функционирането и развитието на предприятието, както и за увеличаване на неговите производствено – икономически резултати.

Източници на финансиране – Биват два основни вида – външни и собствени.

Същност на инвестициите – Влагане на капитали, финансови, имуществени и интелектуални вложения на средства в определени обекти с цел покачване на доходите, капиталите или други положителни резултат за фирмата.

Инвестиционен процес – материализацията на инвестициите и превръщането им в материализация – веществен елемент и фактор на производствено стопанската дейност на предприятието.

Основни етапи:

  • Подготвителен – свързан с проектиране и планиране на инвестициите;
  • Капитално строителство – материализация на инвестициите;
  • Въвеждане и усвояване на мощностите, което е свързано с достигане на проектните технико – икономически показатели.

Участници в инвестиционния процес

  • Инвеститори – физически или юридически лица, местни или чуждестранни, които осигуряват и влагат необходими инвестиции в инвестиционни проекти;
  • Проектанти – физически или юридически лица, които разработват проекти и задания, като правят необходими инвестиционни проучвания;
  • Доставчици – регистрирани по търговски закон, които организират и осигуряват доставката на необходимите материали, съоръжения, горива и др. необходими за изпълнение на проекта;
  • Изпълнители – строителни и монтажни организации, които осигуряват строителство, монтаж и изпитание на основния обект, спомагателни и съпътстващи обекти.