ПРОДУКТ ТУРИСТИЧЕСКА УСЛУГА

ОСОБЕНОСТИ  НА  ПРОДУКТА  ТУРИСТИЧЕСКА УСЛУГА

СЪВМЕСТНО ИЗПОЛЗВАНЕ

Първата особеност на туристическата услуга е, че тя традиционно се използва заедно с други хора – роднини, приятели, познати и т.н. Бро­ят на индивидуалните туристи е твърде малък в сравнение с тези, които осъществяват туристическо пътуване заедно с други хора. Тази особе­ност предопределя и сложността на вземането на решение за покупка на туристическа услуга. В повечето случаи събирането на информация и ангажирането на дестинации се осъществява индивидуално, а вземане­то на решение се осъществява в условията на групово взаимодействие. При този процес се проявяват в пълна степен социално-психологически явления като конформизъм, груповост в мисленето, лидерство и др.

При група, ориентирана към покупката на туристическа услуга, с висока степен на сплотеност, може да съществува разпределение на ролите в зависимост от приноса на различните членове на групата към отделните етапи от процеса на покупка на туристическата услуга. В този смисъл можем да говорим за инициатор – този член на групата, които пръв осъзнава и формулира необходимостта от съответната турис­тическа услуга; информатор, този член от групата, който има най-голям принос при събирането на информация за предлаганите възможности за удовлетворяване на потребността; вземащия решение – участни­кът, чието мнение има най-голяма тежест при оценката на алтернати­вите и определяне на предложението, което ще бъде прието (обикно­вено това е лидерът на групата); купувач – този член от групата, който извършва самата покупка на туристическата услуга и др.

МНОГОКОМПОНЕНТНОСТ

Важна особеност на туристическата услуга е нейната многокомпонентност. С вземането на решение за извършване на определено туристическо пътуване и покупката му, не се изчерпва процесът на ус­вояване на услугата. Туристическата услуга се състои от множество ежедневни услуги, осигуряващи конкретното обслужване на туристи­те, както и от съпътстващи услуги, които не са част от конкретния за­купен туристически продукт, но са съществен елемент в цялостното усвояване на туристическата услуга.

Многокомпонентността на туристическа услуга предопределя мно­гократното ежедневно повторение на процеса за закупуване на даде­на стока или услуга. Оценката на тези ежедневни покупки на стоки и услуги предопределя и оценката на цялостния туристически продукт. Многокомпонентността на туристическата услуга определя и важност­та на общуването в цялостния процес на усвояване на услугата. Об­щуването с туристите е един от факторите, които оказват съществено значение върху цялостната положителна оценка на усвоения продукт.

Затова от огромна значение за всички участници в процеса на оси­гуряване на туристическата услуга да развият в максимална степен уменията си за ефективно общуване. Развитието на тези умения може да се постигне чрез участие на хората, предоставящи различните ас­пекти на туристическата услуга в групи по социалнопсихологически тренинг, насочени към развиване на умения за общуване.