Критерии за категоризиране на заведенията за пребиваване

Критерии за категоризиране  на заведенията за пребиваване

Категорията на туристическите обекти се определя на базата на съответствие с минималните задължителни изисквания за изграждане, обзавеждане и оборудване, обслужване, предлагани услуги и професионална и езикова квалификация на персонала

Изисквания към обслужването в заведенията за хранене и развлечения

              Отнасят се до :

Видът и наименованието на заведението да бъде обозначен чрез подходящо оформен надпис, стилизиран символ – светлинен или добре осветен.

В близост до входа да бъде поставена табела за категорията на обекта.

Клиентите в ресторантите и баровете да се посрещат и изпращат от портиер и да се настаняват от управителя или от отговорника по търговската зала.

Гардеробът да се обслужва от гардеробиер в подходящо облекло.

Масите да бъдат подредени така, че да се спазва предвидената търговска площ на едно място за сядане за съответната категория.

Масите се покриват и поддържат с чисти покривки, леко колосани с дължина 30 см от плота на масата и допиращи до седалката на стола, пепелници, свещници.

Лист-меню за кухненска и сладкарска продукция и карт-меню за алкохолни и безалкохолни напитки със съответните продажни цени.

За всяка продажба на туристическа услуга задължително се издава документ за продажба.

Кухненският персонал е длъжен да бъде с работно облекло.

Сервитьорите да имат в себе си: бележник за вземане на поръчки, комбинирано джобно ножче, запалка или кибрит, хангал и др.

Поръчката се изпълнява: за студени предястия, салати и аперитиви до 10 минути за „пет звезди“ и „четири звезди“ и 15 минути за „три , звезди“ и „две звезди“; за останалите ястия и напитки – до 20 мин..

За отделни видове аламинути и ястия с по-сложна технология сервитьорът е длъжен да предупреди, че поднасянето им ще се забави.

При предварително договорено меню съответните прибори, чаши и салфетки се подреждат предварително по масите.

Ястията и напитките се поднасят последователно по реда на консумацията съгласно технологията на сервиране и при спазване на температурния режим за различните ястия и напитки.

При наличие на съответните продукти се приемат поръчки за ястия които не са включени в менюто. По възможност тези поръчки се приемат лично от главния готвач.

Отварянето на бутилираните напитки – безалкохолни, бира и вино се извършва пред погледа на клиента при поднасянето им.

Ледът се поднася в купа с метална щипка.

При поръчка на бели вина и други алкохолни, охладени и пенливи напитки се поднася шампаниера с лед.

Отпадъците по покривките на масите се събират с портативна прахосмукачка или с лопатка и четка.

Настаняването на клиентите става само на почистена маса.

Пепелници с повече от 3 угарки (за „пет“ и „четири“ звезди – с повече от една угарка) се заменят с чисти .

При приключване храненето на клиента се поднася сметката, лист-меню и карт-меню.

В заведения с категории „две“ и „една“ звезди касовият фиш се поставя на видно място на масата.

В заведенията за бързо обслужване масите могат да бъдат без покривки.

В специализираните, атракционните и за бързо обслужване заведения могат да се ползват индивидуални малки покривки (тишлайфери).

В заведенията за хранене и развлечения с категории „две звезди“, „три звезди“, „четири звезди“ и „пет звезди“ употребените посуда и прибори се измиват машинно.

При обслужване на блок-маса, шведска маса, бюфет-маса един сервитьор обслужва не повече от 50 места за сядане.

Изисквания към обзавеждане с прибори, сервизи и други предмети в заведенията за хранене и развлечения

Отнасят се за чинии и прибори, стъклени чаши за ракия и водка, коняк, бяло и червено вино, вода, уиски, вермут, шампнско, посуда за чаши за сладолед, за хайвер, канички за вино, купи, вази, пепелници, свещник, чаши за кафе и чай, сосиери, болчета, шемпаниери, фруктиери, плата, табли, покривки, салфетки , кърпи-хангали.

 За заведения с категории „четири звезди“ и „пет звезди“ е задължително стъкленият сервиз, с изключение на специализираните чаши за коктейли, да бъде от висококачествено стъкло и от една серия, за категория „пет звезди“ е задължително посудата да е луксозна. Заведенията с категории „четири звезди“ и „пет звезди“ трябва да разполагат с десертен прибор (кристална чинийка за торта, кристален сервиз за сладолед, мусове, фрапета, компот и др.), рибен прибор, прибор за охлюви, миди, раци и др.

В атракционно-тематичните ресторанти могат да се използват чаши и посуда от керамика. В заведенията с национална кухня могат да се използват сервизи, посуда, прибори и инвентар от материали съобразно националните традиции и спецификата на заведението.

Посудата и приборите в заведения с категория „една звезда“, както и в заведения за бързо обслужване тип фаст-фууд се допуска да бъдат за еднократна употреба.

Посудата и приборите в дадено заведение трябва да бъдат от един стил и вид.

Не се допуска сервиране на ястия и напитки в чинии и чаши с нарушена цялост.

 

Изисквания за професионална и езикова квалификация на персонала в заведения за хранене и развлечения

         Отнася се за образованието и езиковата квалификацияна на управителя , замесник управителя, главен готвач, готвач, сладкар, помощник готвач, сервитьор, барман, портиер, гардеробиер,

 Изискванията за “висше образование” – включват образователно-квалификационните степени: “магистър”, “бакалавър” или “специалист” (колеж) в професионално направление: туризъм и/или хранителни технологии.

Изискването за средно професионално образование включва средно образование и професионална квалификация, придобити в специализираните техникуми, професионални гимназии, професионални училища и др.

„Стаж в туризма“ е трудов стаж, осигурителен или служебен стаж, придобит в предприятие на едноличен търговец, търговско дружество, юридическо лице или администрация, свързани с туризма или с предлагане на туристически услуги по смисъла на Закона за туризма.

Документът за придобита професионална квалификация, издаден след 01.01.2003г., следва да бъде от професионално училище, професионална гимназия, професионален колеж, център за професионално обучение и др.

„Езикова квалификация“ е получено образование или обучение по чужд език или на чужд език във висше училище, профилирана гимназия, профилирана паралелка в средно общообразователно училище, гимназия или професионално училище, или езиков курс, или успешно положен изпит.

Минималните познания по чужд език изискват познания по езика, свързани с обслужващия процес и задълженията на съответната длъжност (не се изисква документ).

Лицата, заемащи посочените длъжности следва да имат минимални познания по български език.

Заемането на посочените длъжности се удостоверява при проверката на място с трудов договор.”

Нови изисквания :

Нов момент в наредбата е, че всички хотели и мотели (независимо от категорията) се задължават да разполагат с рампа за инвалиди. Посочени са и изискванията за обслужване на гостите.

Във всички обекти независимо от категорията всеки ден трябва да се почистват и дезинфекцират санитарните помещения и да се зарежда със сапун. След употреба трябва да се осигуряват шампоани, шапки за баня, игленик, кърпички за полиране на обувки, кибрит, санитарни пликове, тоалетна хартия и ароматизатори.