ПРЕДПРИЯТИЕТО И ФИРМАТА – СЪЩНОСТ, ПРИНЦИПИ И ФУНКЦИИ

ПРЕДПРИЯТИЕТО И ФИРМАТА – СЪЩНОСТ, ПРИНЦИПИ И ФУНКЦИИ

Определение за стопанска дейност – постоянно осъществяваната дейност от търговеца, която е негова професия за производство на определени стоки и услуги, които задоволяват потребностите на купувачите.

Стопанската дейност се осъществява от 2 стопанско организационни форми – предприятия и фирми.

В ежедневната практика и икономическата теория тези две понятия се използват като синоними, но според правната и нормативната уредби между тези две понятия има разлика.

Фирма – наименование, под което търговецът упражнява занятието и се подписва.

Предприятие – основна икономическа единица, която произвежда продукта или предлагат услугите, предназначени за реализация или за задоволяване потребностите На други лица и организации.

Основен принцип за създаване и функциониране на предприятието:

– истинност и обективност – предприятието трябва да бъде реално, истинско, да имаопределени цели на изграждане и функциониране. Наименование на предприятието трябва да отговаря на истината и да не заблуждава. то трябва да дава точна информация за неговия притежател и правен статут.

– изключителност – всяко ново предприятие трябва ясно и убедително да се разграничава от съществуващите.

– стабилност – при смяна на собственика на предприятието или при смяна името на собственика, съществуващото предприятие продължава да функционира.

– публичност – регистрирането на фирмата в Търговския Регисър гарантира публичността на фирмата. Търговският Регистър е открит списък, в който са вписани всички пълноправни търговци и всяко заинтересовано лице може да ползва информацията в него. В Търговския Регистър задължително се регистрират: фирмата с точен адрес, предмет на дейност, собственик, лично носещи отговорността съдружници, при кам. дружества – ръководството на фирмата , търговските пълномощия, представителството, както и други обстоятелства, които са предвидени в ТЗ.

– защитеност – наименование  на фирмата може да се употребява само от търговеца, който е регистрирал фирмата. Забранени са данни и добавки в наименование. , които са подвеждащи и могат да доведат до заблуда или измама на партньорите.

Функции на предприятието:

–  производствената функция – съединяване на средствата на труда, предметите на труда и раб. сила в предприятието.

–   управление на персонала и социалните дейности – подбор, разпределение и използване на кадрите, обучение, квалификация и преквалификация на персонала, заплащането, стимулирането и мотивацията на кадрите, условията на труда взависимост в колектива и др.

–  информационно осигуряване и мениджмънт на предприятието – осигуряване на необходимата информация за всякакви структури и дейности на фирмата. от важно значение е доброто управление, т.н. мениджмънт. Необходимо е да се подържа, базаданни, която непрекъснато да се обновява за пазари, конкуренти, производство и персонал.

–  инвестиции, инвестиционна и финансова дейност – изграждане, разщиряване и реконструкция на предприятието, планирането, осигуряването и управлението на необходимите финансови ресурси, инвестициони и маркетингови проекти

– иновация и иновационна дейност – реализиране на нови идеи и принципи в нови и усъвършенствани продукти, технологии и организация в съответния мениджмънт

–  маркетинг – предприятието контактува с външната среда тоест с потребителя, който от своя страна включва проучването на пазарите, дейността по пласмента на стоките и услугите на фирмата, изучаване на потребление. , желанията и пазарното търсене, проучване поведението на конкурентите, усъвършенстване на продуктувата, пласментната и ценовата политика, стимулиране на рекламната дейност.

Външна среда на предприятието.

 • политически и юридически фактори – политическата ситуация в страната, законодателната уредба, нормативната база и др.
 • икономически фактори – тенденциите в инвестициите, условията за получаване на кредит, промяната на цените, таксите, митата, данъците, развнището на инфлацията и др.
 • технологични и технически фактори – възможностите за създаване, реализиране и внедряване на съвремената техника и технология, информационни технологии, реализирането на електрониката, автоматизацията и т.н.
 • осигуреност на предприятието е необходимо по количествени и качествени природни и енерфийни ресусрси.
 • социални, културни, демографски и др. фактори (клиенти, доставчици, конкуренция)                                                                                                                                                                                            Видове предприятия

В зависимост от участниците:

 • държавни;
 • частни;
 • смесени;
 • с чуждестранно участие.

Според отрасъла:

 • промишлени;
 • селско стопански;
 • транспортни;
 • строителни;
 • от сферата на услугите.

Според размера:

 • микро;
 • малки;
 • средни;
 • големи.

Според характера и предназначението на продукцията:

 • които произвеждат предмети на труда – суровини, масла, горива, енергия
 • които произвеждат средства на труда- машини, съоръжения, оборудване
 • които произвеждат предмети за потребление – храна, облекло, обувки
 • които произвеждат услуги

В зависимост от начина на учредяване:

 • договорни;
 • уставни.

Според отговорността на съдружниците:

 • с ограничена отговорност;
 • с неограничена отговорност.

Съгласно Търговския закон:

 • Едноличен търговец /ЕТ/;
 • Еднолично дружество с ограничена отговорност /ЕООД/;
 • Акционерно дружество /АД/;
 • Събирателно дружество /СД/;
 • Командитно дружество /КД/;
 • КД с акции.

СЪБИРАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО – търговско дружество с права и отговорнисти на Юридическо лице. То е персонално дружество. Основава се от две или повече лица, които участват със своя труд и отговарят с личното си имущество, следователно качествата на личността имат водещо значение. СД е договорно дружество. Създава се и функционира сучредителен договор в писмена форма с нотариална заверка. Всеки съдружник има право да участва в управление дейността на СД. Отговорността на съдружниците в СД е солидарна и неограничена. Всеки съдружник отговаря за целият размер на задължението на СД – това е т.н. солидарна отговорност. Солидарната отговорност се отнася не само до величината на вноската на съдружника, но и до цялото лично имущество, тоест неограничена отговорност.

Прекратяване дейността на СД: поради изтичане на срока, когато е създадено със срок; при несъстоятелност

КОМАНДИТНО ДРУЖЕСТВО (КД) - Образува се с договор между две или повече лица за извършване на дейност под обща фирма.

Един или повечето от съдружниците, са солидарно и неограничено отговорни за задължението на дружеството, а останалите са отговорни до размера на уговорената вноска. Правото на управление е предоставено само на неограничените отговорните съдружници.

ООД - Капиталови дружества. Образуват се от едно или повече лица, които отговарят за задълженията на дружеството с дяловата си вноска в капитала на дружеството. Договорно дружество – договор, нотариално заверен с подписите на всички съдружници. Най – съществената клауза на дружественият договор е свързана с размера на капитала. Докато дружеството съществува съдружниците не могат да получат дяловите си вноски. Отговорността на съдружниците е само пред дружеството и е ограничена до размера на дяловата вноска. Те не отговарят пред кредиторите с личното си имущество. Съдружниците имат право да участват в разпределението на печалбата. ООД има два задължителни органа- общо събрание и управител. Управителят на ООД ръководи, организира оперативната дейност на дружеството и го представлява пред трети лица. Управителят на дружеството може да не бъде съдружник, но участва в общото събрание със съвещателен глас.

АДКапиталът на АД е разделен на акции. АД е търговско капиталово дружество, което се учредява от едно или повече физически или юридически лица с минимална стойност на капитала 50 хиляди лв. Акционерите са собственици на една или повече акции, чиято отговорност е ограничена до размера на участието им. Ако един е собственик на капитала това е Еднолично акционерно дружество /ЕАД/. Според системата на управление АД биват едностепенни и двустепенни. Едностепенните – управляват се от съвет на директорите. Общото събрание включва всички акционери. При двустранна система на управление органите са: общо събрание, управителен съвет, надзорен съвет. Общото събрание избира надзорен съвет от 3 до 7 члена, а надзорният съвет избира управителен съвет, в който членовете са максимум – 9.

КД с акции - Капиталово дружество, което се образува с договор. В него участват неограничени и ограничени отговорни съдружници. Учредяването се изършва от неограничено отговрни съдружниците, които разработват устава и свикват учредително събрание. Органите на управление са общо събрание и съвет на директорите. Съветът на директорите се състои от неограничени отговорни съдружници, които осъществяват непосредствено ръководството на дружеството.

Преобразуване на предприятията. Способи за преобразуване.

а) вливане     А –> Б = Б

б) сливане     А + Б = С

в) разделяне  А –> С + Д + ….

г) отделяне    А –> В + А

В ТЗ се допуска обединяване на предприятия в две основни форми – консорциум и холдинг.

Консорциум – договорно обединяване на предприятия за осъществяване на определена дейност.

 • временно обединяване на предприятията на основата на разработен за целта съвместен договор;
 • изгражда се и функционира в съответствие с правилата на гражданското или акционерното дружество;
 • различават се частни, държавни и смесени консорциума в зависимост от формата на собственост;
 • в зависимост от гражданското участие биват национални и международни

Целта на консорциума е повишаване конкурентоспособността на предприятията.

Холдинг – акционерно дружество или ООД. Основна цел – да участва под каквато и да е форма в други дружества или тяхното управление. Характерни особености – съвместно управление на финансови средства и ресурси, управление на интелектуални продукти, оказване на финансова помощ на предприятията и фирмите в холдинга. /Понс холдинг, холдинг пътища/.