ПРЕДПРИЯТИЕТО И ОКОЛНАТА СРЕДА

ПРЕДПРИЯТИЕТО И ОКОЛНАТА СРЕДА

Околна среда – всичко, което ни заобикаля. Пространство, което заобикаля предприятието и оказва въздействие върху всички страни от производствената му дейност. От друга страна предприятието с дейността си оказва влияние върху всички елементи на околната среда.

  1. Причини за настъпване на промени в състоянието на околната среда

а) ускорени темпове на развитие на световната икономика и обществото, а от там и желанието на всички потребители да получават повече;

б) стратегията на предприятието към максимална печалба на всяка цена;

в) динамичното развитие на водещите индустриални отрасли на базата на остаряла техника и технологии;

г) повишаване на числеността на населението в света и голямата урбанизация и миграция;

д) ускоряване на икономическия растеж, развитието и разширяване на потреблението;

  1. Последици за околната среда

а) замърсяване на въздуха в по – големите индустриални центрове;

б) замърсяване и изчерпване на водните запаси;

в) замърсяване на почвите с химични торове, препарати и твърди отпадъци;

г) унищожаване на горите и намаляване на дървесния материал;

д) наличие на киселинни дъждове;

е) намаляване и изчезване на растителните и животински видове;

ж) промяна в климата на планетата;

з) влошаване на качеството на живот;

и) намаляване работоспособност и увреждане здравето на хората;

  1. Възможности за преодоляване на проблемите между предприятието и околната среда

а) разработване и внедряване на нови без отпадни технологии;

б) изграждане на пречиствателни съоръжения за въздух, вода и почва;

в) отстраняване и преработване на отпадъци;