ОЦЕНКА И КАЛКУЛАЦИЯ – ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

Оценка и калкулация.

Основни понятия :

  • Оценяване – метод за изразяване на счетоводните обекти в пари.
  • Цена на придобиване - включва покупната цена плюс всички разходи по привеждане на актива във вид, годен за използаване.
  • Себестойностоценката на произведените в предприятието активи.
  • Справедлива цена – сумата, за която един актив може да бъде заменен или един пасив може да бъде погасен при пряка сделка между информирани и желаещи осъществявяването на сделката купувач и продавач.
  • Периодично оценяване на активите и пасивите - историческа цена, текуща стойност, реализируема стойност и сегашна стойност.
  • Балансова стойност - стойността, по която един актив се посочва в счетоводния баланс след приспадане на натрупаната амортизация и набраните към момента загуби от обезценка.
  • Калкулиране – способ за изразяване на счетоводните обекти в пари.