НАРЕДБА ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ПЧЕЛНИЯ МЕД, ПРЕДНАЗНАЧЕН ЗА КОНСУМАЦИЯ ОТ ЧОВЕКА

НАРЕДБА за изискванията към пчелния мед, предназначен за консумация от човека

Приета с ПМС № 196 от 28.08.2002 г., обн., ДВ, бр. 85 от 5.09.2002 г., в сила от 1.08.2003 г., изм. и доп., бр. 39 от 29.05.2015 г., в сила от 24.06.2015 г. Сборник закони – АПИС, кн. 10/2002 г., стр. 365 Библиотека закони – АПИС, т. 9, р. 6, № 911

Чл. 1. С наредбата се определят изискванията към състава, характеристиките и наименованията на пчелния мед, предназначен за консумация от човека.

Чл. 2. (1) Наименованието „пчелен мед“ се използва за сладък продукт, получен от медоносни пчели (Apis mellifera) от нектара на растенията или от секрети на живите части на растенията, или от екскретите на смучещите насекоми по растенията, които пчелите събират, трансформират чрез комбиниране със специфични вещества от организма си, отлагат, дехидратират, складират и съхраняват в пчелни килийки до съзряване.

(2) В зависимост от произхода на меда се използват следните наименования за отделните видове мед:

1. „нектарен пчелен мед“ – за пчелен мед, получен от нектар на растения;

2. „манов пчелен мед“ – за продукт, получен главно от екскретите на смучещи насекоми по растенията (Hemiptera) или от секрети на живи части от растенията.

(3) В зависимост от начина на производство и/или представяне на меда се използват следните наименования за отделните видове мед:

1. „пчелен мед във восъчна пита“ – за пчелен мед, събиран от пчелите в килийките на новоизградени пити от пчелен восък без пило и продаван в запечатани цели пити или части от такива пити;

2. „пчелен мед с восъчна пита“ – за продукт, съдържащ едно или повече парчета восъчна пита;

3. „отцеден пчелен мед“ – за продукт, получен след отцеждането на разпечатана восъчна пита;

4. „центрофугиран пчелен мед“ – за продукт, който е получен чрез центрофугиране на разпечатани восъчни пити;

5. „пресован пчелен мед“ – за продукт, получен след пресоване на медени восъчни пити със или без прилагане на умерено нагряване, но не повече от 45 °С;

6. „филтриран пчелен мед“ – за продукт, получен чрез отстраняване на чужди органични или неорганични примеси по начин, по който съществено се намалява съдържанието на цветни полени.

(4) Наименованието „индустриален пчелен мед“ се използва за пчелен мед, предназначен за промишлена употреба или като съставна част на други храни, които се подлагат на обработка.

(5) Медът по ал. 4 може да има чужд вкус или мирис, да е започнал да ферментира или да е ферментирал, или да е бил прегрят.

Чл. 3.

(1) Наименованията на продуктите по чл. 2, ал. 2 и ал. 3, т. 3, 4 и 5 могат да се заменят с наименованието „пчелен мед“.

(2) Наименованието на продуктите по чл. 2, ал. 2 и ал. 3, т. 1, 2, 3, 4 и 5 може да съдържа информация относно:

1. цветния или растителния произход, ако медът е получен изцяло или предимно от означения източник и притежава органолептични, физико-химични и микроскопски характеристики на съответния източник;

2. регионалния, териториалния или географския произход, ако продуктът произхожда изцяло от посочения район;

3. специфични качества на продуктите.

Чл. 4.

(1) При етикетирането на индустриален пчелен мед изразът „предназначен за кулинарни цели“ се отбелязва в непосредствена близост до основното наименование на продукта.

(2) В случаите, когато мед за индустриални цели е използван като съставна част на многокомпонентна храна, наименованието „пчелен мед“ може да бъде използвано в наименованието на храната вместо „индустриален пчелен мед“. В този случай думите „индустриален пчелен мед“ се включват в списъка на съставките.

Чл. 5. (Изм. – ДВ, бр. 39 от 2015 г. , в сила от 24.06.2015 г.)

(1) Страната или страните на произход, където е бил добит медът, се посочват върху етикета.

(2) Ако медът произхожда от повече от една държава членка или трета страна, указанието за страните на произход може да бъде заменено с едно от следните указания:

1. „смес от видове мед с произход от ЕС“;

2. „смес от видове мед с произход извън ЕС“;

3. „смес от видове мед с произход от ЕС и извън него“.

Чл. 6. Транспортните контейнери и опаковки и придружаващата търговска документация на филтриран или индустриален пчелен мед трябва да съдържат пълното наименование на продукта.

Чл. 7. Пчелният мед, който се пуска на пазара или се влага в продукти, предназначени за човешка консумация, трябва да отговаря на изискванията, посочени в приложението.

Чл. 8.

(1) Когато пчелният мед се пуска на пазара или се влага в продукти, предназначени за консумация от човека, не се допуска добавянето на хранителни съставки, хранителни добавки или добавянето на друго освен пчелен мед.

(2) Пчелният мед не трябва да съдържа несвойствени за състава му органични и неорганични примеси.

(3) Пчелният мед, с изключение на индустриалния пчелен мед, не трябва да има чужд вкус или мирис, признаци на начална ферментация, изкуствено предизвикани промени в киселинността или да е бил нагряван по начин, който води до разрушаване или значително деактивиране на естествените му ензими.

(4) Поленът и съставките, характерни за пчелния мед, с изключение на филтрирания пчелен мед, не трябва да се отстраняват, освен когато това не може да се избегне при пречистване на меда от чужди органични или неорганични примеси.

(5) (Нова – ДВ, бр. 39 от 2015 г. , в сила от 24.06.2015 г.) Поленът, в качеството си на естествен съставен елемент, характерен за меда, не се счита за съставка – по смисъла на чл. 2, параграф 2, буква „е“ от Регламент (ЕС) № 1169/2011 на Европейския парламент и на Съвета за предоставянето на информация за храните на потребителите, за изменение на регламенти (ЕО) № 1924/2006 и (ЕО) № 1925/2006 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 87/250/ЕИО на Комисията, Директива 90/496/ЕИО на Съвета, Директива 1999/10/ЕО на Комисията, Директива 2000/13/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, директиви 2002/67/ЕО и 2008/5/ЕО на Комисията и на Регламент (ЕО) № 608/2004 на Комисията (ОВ, L 304 от 22.11.2011 г.) – на продуктите, посочени в приложението към чл. 7.

Чл. 9. Производителите, търговците и вносителите използват наименованията по чл. 2 за търговско представяне на пчелния мед, когато продуктът отговаря на изискванията на наредбата.

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА (Нова – ДВ, бр. 39 от 2015 г. , в сила от 24.06.2015 г.)

§ 1. (Нов – ДВ, бр. 39 от 2015 г. , в сила от 24.06.2015 г.) Тази наредба въвежда изискванията на:

1. Директива 2001/110/ЕО на Съвета от 20 декември 2001 г. относно меда (OB, L 10,12.01.2002 г.).

2. Директива 2014/63/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за изменение на Директива 2001/110/ЕО на Съвета относно меда (OB, L 164, 03.06.2014 г.).

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1а. (Предишен § 1 – ДВ, бр. 39 от 2015 г. , в сила от 24.06.2015 г.) Наредбата влиза в сила от 1 август 2003 г.

§ 2. Забранява се продажбата на продукти, които не отговарят на изискванията на наредбата след 1 август 2004 г., с изключение на продуктите, етикетирани преди тази дата, които могат да се продават до изчерпване на наличните количества.

§ 3. Контролът по изпълнение на изискванията на наредбата се осъществява от органите на държавния контрол по Закона за храните.

§ 4. Наредбата се приема на основание чл. 4 от Закона за храните. ————————————————————————————————

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ към Постановление № 127 на Министерския съвет от 21 май 2015 г. за изменение и допълнение на Наредбата за изискванията към пчелния мед, предназначен за консумация от човека (ДВ, бр. 39 от 2015 г., в сила от 24.06.2015 г.)

§ 5. Продуктите, които са пуснати на пазара или са етикетирани в съответствие с изискванията на наредбата преди 24 юни 2015 г., могат да се предлагат на пазара до изчерпване на количествата. …………………………………………………………………..

Приложение към чл. 7 Изисквания към състава и характеристиките на пчелния мед № по ред Състав и характеристики Изискване

1. Състав Смес от различни захари, предимно фруктоза и глюкоза, както и други вещества, като органични киселини, ензими и твърди частици, получавани при неговото събиране

2. Цвят От почти безцветен до тъмнокафяв

3. Консистенция Течна, вискозна или частично, или напълно кристална

4. Мирис и аромат Варират и са свързани с растителния произход

5. Съдържание на захари

5.1. Общо съдържание на глюкоза и фруктоза:

5.1.1. Нектарен пчелен мед не по-малко от 60 g/100 g

5.1.2. Манов пчелен мед и смеси от манов и нектарен пчелен мед не по-малко от 45 g/100 g

5.2. Съдържание на захароза:

5.2.1. Пчелен мед от: бяла акация (Robinia Pseudoacacia), люцерна (Medicago sativa), банксия мензиези (Banksia menziesii), хедисарум (Hedysarum), евкалипт (Eucalyptus camadulensis), еукрифия лусида, еукрифия милигани (Eucriphia lucida, Eucriphia milliganii), цитрус (Citrus spp.) не повече от 10 g/100 g

5.2.2. Пчелен мед от: лавандула (Lavandula spp.), пореч (Borago officinalis) не повече от 15 g/100 g

5.2.3. Всички останали видове не повече от 5 g/100 g пчелен мед

6. Съдържание на влага:

6.1. Индустриален пчелен мед от пирен (Calluna) не повече от 25 %

6.2. Пчелен мед от пирен (Calluna) и всякакъв тип индустриален пчелен мед, различен от този по т. 6.1 не повече от 23 %

6.3. Всички останали видове пчелен мед не повече от 20 %

 

7. Съдържание, неразтворимо във вода:

7.1. Пресован пчелен мед не повече от 0,5 g/100 g

7.2. Всички останали видове пчелен мед не повече от 0,1 g/100 g

8. Електропроводимост

8.1. Изключения: манов пчелен мед от арбутус (Arbutus unedo), ерика (Erica), евкалипт, липа (Tilia spp.), пирен, калуна (Calluna vulgaris), лептоспермум (Leptospermum), чаено дърво (Mellaleuca spp.) не се нормира

8.2. Манов пчелен мед и кестенов пчелен мед и смеси от тях, с изключение на тези по т.

8.1 не по-малко от 0,8 mS/cm

8.3. Всички останали видове пчелен мед и смеси от тях, без посочените в т. 8.1 и 8.2 не повече от 0,8 mS/cm

9. Съдържание на свободни киселини:

9.1. Индустриален пчелен мед не повече от 80 милиеквиваленти киселина на 1000 g

9.2. Всички останали видове пчелен мед не повече от 50 милиеквиваленти киселина на 1000 g

10. Диастазна активност и съдържание на хидроксиметилфурфурол (HMF), определени след обработка и смесване

10.1. Диастазна активност (по Schade-скала)

10.1.1. Пчелен мед с ниско естествено съдържание на ензими (напр. мед от цитруси) и със съдържание на хидроксиметилфурфу рол не повече от 15 mg/kg не по-малко от 3

10.1.2. Всички останали видове пчелен мед с изключение на индустриален пчелен мед не по-малко от 8

10.2. Съдържание на хидроксиметилфурфурол (HMF)

10.2.1. Пчелен мед от декларирани географски региони с тропически климат и смеси от тези видове мед не повече от 80 mg/kg

10.2.2. Всички останали видове пчелен мед с изключение на индустриален пчелен мед не повече от 40 mg/kg и съгласно изискването по т.