ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЛИЧНА ХИГИЕНА НА ПЕРСОНАЛА -НАССР

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЛИЧНА ХИГИЕНА НА ПЕРСОНАЛА

Основни правила на поведение и вътрешен ред – хигиена

 

 • Работниците са длъжни да поддържат високо ниво на лична хигиена по време на работа и да спазват следните правила за работа:
  • почистване на работното място;
  • почистване на работното облекло;
  • косата с дължина под раменете трябва да бъде прибрана и вързана отзад;
  • мъжете следва да бъдат гладко избръснати;
  • задължение на служителя е да притежава валидна здравна книжка и да я подновява периодично – съхраняват се при управителя на обекта. Същият следи за валидността им.
   • Те трябва да поддържат ръцете си чисти и да ги измиват преди започване на работа, както и след всяко посещение на битовите помещения и тоалетните.
   • Работникът е длъжен да спазва следните по-важни хигиенни правила, отнасящи се до работното облекло и външния вид:

– Да идва чист на работа;

– Да пази чисто работното облекло и при замърсяване да го сменя своевременно;

– Всяко лице от персонала отговаря за доброто хигиенно състояние на своето работно място.

 • По време на работа не се допускат действия в работните помещения, които биха довели до замърсяване на суровините, материалите, полуфабрикатите и готовите продукти като:

– пушене, дъвчене, хранене и други нехигиенични актове (те трябва да се извършват на определените за целта зони);

– кихане и кашляне върху суровините, полуфабрикатите и готовите изделия;

– пипане на носа, устата и главата;

– пипане на пода и стените и други повърхности със съмнителна чистота.

 • Всяко лице, работещо в обекта е длъжно незабавно да уведоми ръководителя, ако има признаци на: стомашно-чревни разстройства; възпалително заболяване на горните дихателни пътища; кожно-гнойно заболяване; наранявания – порезни рани, изгаряния и др., получени по време на работа.
 • На работа не се допускат хора със следните заболявания: жълтеница, разстройство, повръщане, треска, възпалено гърло, нос, очи, кожни болести, заразни болести.
 • При нараняване по време на работа прекия ръководител решава дали да се постави водонепроницаема превръзка и лицето да продължи работа или да бъде изпратен на лекар. Нараняването не бива да създава предпоставки за попадане на кръв, лекарствени средства или превързочни материали в суровините, материалите, полуфабрикатите и готовата продукция.
 • Всяко лице, заето в производството и търговията с храни, подлежи на предварителни и периодични медицински прегледи, съгласно изискванията на Наредба № 15/27 юни 2006 г. за здравните изисквания към лицата, работещи в детските заведения, специализираните институции за деца и възрастни, водоснабдителните обекти, предприятията, които произвеждат или търгуват с храни, бръснарските, фризьорските и козметичните салони (изд. от МЗ, обн. ДВ. бр.57/14 юли 2006г.).
 • Служителите съхраняват в обекта личните си здравни книжки, с нанесените резултати от извършените медицински прегледи и ги представят за проверка при поискване от контролните органи.
 • Лице, което идва на работа от друг обект, не подлежи на предварителен медицински преглед и изследване, ако от последния извършен медицински преглед не е изтекла една година и в здравната му книжка са нанесени отрицателни резултати от проведените изследвания.
 • Преди да постъпи на работа за сключването на трудовия договор, е необходимо лицето да представи комплект от документи, които включват изрядно оформени МЕДИЦИНСКО СВИДЕТЕЛСТВО И ЗДРАВНА КНИЖКА.
 • След подаването на документите за започване на работа служителя се запознава с естеството на работата на длъжността, която ще заема. Всяко постъпило на работа лице в обекта, се запознава с длъжностната си характеристика и задължително я подписва.
 • Провежда му се начален инструктаж, включващ прилагане на Система за самоконтрол и НАССР система – организация на работа, техника на работа с наличните уреди, спазване технологията на почистване – използвани препарати, дозировка, защитни средства, инвентар за почистване и др.
 • В обекта има задължително униформено и работно облекло, с отличителни знаци, което следва да бъде изрядно и чисто. Забранява се носенето му извън работното място.