НАРЕДБА № 4 от 3 февруари 2015 г. за изискванията към използване на добавки в храните

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

НАРЕДБА № 4 от 3 февруари 2015 г. за изискванията към използване на добавки в храните

Чл. 1. С тази наредба се определят изискванията към използване на добавки в храните в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно добавките в храните (ОВ, L 354, 31.12.2008 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕО) № 1333/2008“.

Чл. 2. По смисъла на тази наредба не са добавки в храните веществата, посочени в чл. 3, параграф 2, буква „а“ на Регламент (ЕО) № 1333/2008.

Чл. 3. Списъкът на добавките в храните, одобрени за употреба в храни, и условията за тяхната употреба са посочени в Регламент (ЕС) № 1129/2011 на Комисията от 11 ноември 2011 г. за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета посредством създаване на списък на Съюза на добавките в храните (ОВ, L 295, 12.11.2011 г.).

Чл. 4. Списъкът на добавките в храните, включително носители, одобрени за използване в добавки в храните, ензими в храните, ароматизанти в храните и хранителни вещества, и условията за тяхната употреба, са посочени в Регламент (ЕС) № 1130/2011 на Комисията от 11 ноември 2011 г. за изменение на приложение III към Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно добавките в храните посредством създаване на списък на Съюза на добавките в храните, одобрени за употреба в добавки в храните, ензими в храните, ароматизанти в храните и хранителни вещества (ОВ, L 295, 12.11.2011 г.).

Чл. 5. Добавките в храни, които не са предназначени за продажба на крайния потребител, трябва да са етикетирани съгласно изискванията, определени в чл. 21 и 22 на Регламент (ЕО) № 1333/2008.

Чл. 6. Добавките в храни, които са предназначени за продажба на крайния потребител, трябва да са етикетирани съгласно изискванията, определени в чл. 23 на Регламент (ЕО) № 1333/2008.

Чл. 7. При етикетирането на добавки в храните, предназначени за продажба на територията на Република България, информацията по чл. 21 – 24 на Регламент (ЕО) № 1333/2008 се представя на български език. Допуска се данните на етикета освен на български език да бъдат обявени и на други езици.

Чл. 8. Забранява се пускането на пазара на добавка в храната или храна, съдържаща такава добавка в храна, употребата на която не отговаря на изискванията на Регламент (ЕО) № 1333/2008 и на тази наредба. Допълнителни разпоредби

§ 1. За целите на наредбата се прилагат определенията от регламентите по § 2.

§ 2. С наредбата се осигурява прилагането на:

1. Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно добавките в храните.

2. Регламент (ЕС) № 1129/2011 на Комисията от 11 ноември 2011 г. за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета посредством създаване на списък на Съюза на добавките в храните.

3. Регламент (ЕС) № 1130/2011 на Комисията от 11 ноември 2011 г. за изменение на приложение III към Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно добавките в храните посредством създаване на списък на Съюза на добавките в храните, одобрени за употреба в добавки в храните, ензими в храните, ароматизанти в храните и хранителни вещества.

Преходни и заключителни разпоредби

§ 3.(1) Храни, пуснати на пазара или етикетирани преди 20 януари 2010 г., които не съответстват на разпоредбите на член 22, параграф 1, буква „и“ и параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1333/2008, могат да бъдат предлагани на пазара до изтичане на минималния срок на трайност или годност. (2) Храни, пуснати на пазара или етикетирани преди 20 юли 2010 г., които не съответстват на разпоредбите на член 24 от Регламент (ЕО) № 1333/2008, могат да бъдат пускани на пазара до изтичане на минималния срок на трайност или годност.

§ 4. Тази наредба се издава на основание чл. 6, ал. 2 от Закона за храните и е съгласувана с министъра на икономиката и министъра на земеделието и храните.

§ 5. Тази наредба отменя Наредба № 8 от 2002 г. за изискванията към използване на добавки в храните (обн., ДВ, бр. 44 от 2002 г.; изм. бр. 3 от 2005 г., бр. 70 от 2007 г., бр. 45 от 2008 г., бр. 46 от 2010 г. и бр. 39 от 2011 г.).

§ 6. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“. Министър: Петър Москов