НАРЕДБА № 54 за условията и реда, при които учащите се могат да работят през свободното от учение време, и начина за заплащане на техния труд

НАРЕДБА № 54 за условията и реда, при които учащите се могат да работят през свободното от учение време, и начина за заплащане на техния труд Приета с ПМС № 54 от 29.04.1975 г., обн., ДВ, бр. 37 от 16.05.1975 г., изм., бр. 34 от 3.05.1978 г., доп., бр. 66 от 8.08.1983 г.

Чл. 1. Учениците над 16-годишна възраст от всички видове училища и студентите от редовно обучение във висшите и полувисшите учебни заведения, наричани по-нататък за по-кратко „учащи се“, могат да работят в свободното от учение време по условията и реда на тази наредба.

Чл. 2. Учащите се могат да работят:

1. с трудов договор – във всички отрасли на народното стопанство;

2. с комисионен договор – в отраслите, където се прилага този вид договор;

3. с договор за изработка – в стопанските организации за услуги;

4. (нова – ДВ, бр. 66 от 1983 г. ) с договор, сключен от Комитетите на ДКМС по условията на Постановление № 70 на Министерския съвет от 1976 г. (обн., ДВ, бр. 70 от 1976 г.; изм. и доп., бр. 100 от 1980 г.).

Чл. 3. (1) Учащите се могат да работят с трудов договор като работници или служители през цялото или част от работното време, но не по-малко от 2 часа дневно.

(2) Назначаването на учащите се по трудов договор се извършва по реда и условията на Кодекса на труда, а трудовото възнаграждение се определя според системите на работната заплата, възприети за работниците и служителите в съответните производства и дейности.

(3) (Отм. – ДВ, бр. 34 от 1978 г.).

Чл. 4. (1) Студентите от висшите учебни заведения, които са прекъснали образованието си до 1 година и през това време трябва да работят съгласно Правилника за прилагане на Закона за висшето образование (обн., ДВ, бр. 75 от 1973 г., изм. и доп., бр. 29 от 1975 г.), постъпват на редовна работа в материалното производство на пълен работен ден.

(2) Насочването на студентите по стопански организации и поделенията им се извършва по тяхното местопребиваване или местожителство.

(3) Студентите, прекъснали образованието си до 1 година и постъпили на работа по условията на тази наредба, запазват правата си за ползуване на квартира, студентски общежития и храна в студентските столове, когато работят в местонахождението на съответното учебно заведение.

(4) При поискване от студентите стопанските организации или техните поделения разрешават 10 дни неплатен отпуск за подготовка и явяване на всеки изпит. Това време се признава за отработено в рамките на определеното време за работа.

Чл. 5. Стопанските организации и техните поделения, които произвеждат стоки за народно потребление, могат да възлагат на учащите се, които имат подходящи за това условия, надомна работа.

Чл. 6. Стопанските организации и техните поделения приемат учащите се на работа с комисионен договор предимно във:

1. търговската мрежа на дребно, включително разносната, развозната, сергийната търговия и др.; 2. заведенията за обществено хранене;

3. изкупвателните пунктове за събиране на вторични суровини;

4. кооперативните организации за изкупуване на селскостопански произведения и др.

Чл. 7. Размерът на възнаграждението за извършените работи и услуги от учащите се по комисионен договор и по договор за изработка се определя според изработеното по действуващите тарифни условия, щатни таблици и системи на работна заплата (сделна, процентна и др.), установени за редовните работници в поделенията на съответните организации.

Чл. 8. За учащите се, които работят по трудов договор, се прилагат Кодексът на труда и нормативните актове за прилагането му.

Чл. 9. Когато учащите се работят с комисионен договор и с договор за изработка, не подлежат на осигуряване по дял III от Кодекса на труда и времето, през което работят, не се зачита за трудов стаж.

Чл. 10. Учащите се – кандидати за работа по договор, се насочват от съответните бюра по работната сила предимно на длъжности и работни места с непълно работно време, с подходящи условия и режим на труд, които няма да пречат на тяхното обучение.

Чл. 11. Възнагражденията, които получават учащите се, когато работят по условията на тази наредба, не се вземат предвид при определяне размера на стипендиите им.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ Параграф единствен. Изпълнението на тази наредба се възлага на Министерството на труда и социалните грижи.