НАРЕДБА ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА АЛЕРГЕНИТЕ ПРИ ПРЕДВАРИТЕЛНО НЕОПАКОВАНИ ХРАНИ

Министърът на здравеопазването,социалните грижи и спорта,

 

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1169/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. за предоставянето на информация за храните на потребителите, за изменение на регламенти (ЕО) № 1924/2006 и (EO) № 1925/2006 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 87/250/ЕИО на Комисията, Директива 90/496/ЕИО на Съвета, Директива 1999/10/ЕО на Комисията, Директива 2000/13/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, директиви 2002/67/ЕО и 2008/5/ЕО на Комисията и на Регламент (ЕО) № 608/2004 (OВ L 304) на Комисията (наричан по-долу: Регламент (ЕС) №1169/2011, както и член 10, буква д) от указа за стоките за потребление (Информация за храните);

 

с настоящото постановява, както следва:

 

Чл. 1

 

В настоящата наредба се използват следните понятия и определения:

1 .предварително неопаковани храни: храни, които се предлагат за продажба на крайния потребител или на заведения за обществено хранене без предварителна опаковка или когато храните се опаковат в продажбените помещения след искане от страна на клиента или са предварително опаковани за директна продажба;

2.   информация за алергени: информацията, упомената в член 9, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) №1169/2011.

.Чл.2

 1. На мястото, където предварително неопакованите храни се предлагат за продажба трябва да бъде ясно обозначено къде може да се намери информацията за алергени за тези предварително неопаковани храни.
  1. Ако предварително неопаковани храни се предлагат за продажба на няколко места в едни и същи помещения, информацията, упомената в точка 1 по-горе, трябва да бъде осигурена на всяко едно от тези места.
  2. Информацията за алергените, упомената в първия параграф, трябва да бъде налична на мястото на продажба на тези храни в писмен или в електронен вид и трябва да бъде свободно достъпна, разбираема и ясно четлива.

 

Чл. 3

Като изключение от член 2 информацията за алергените може да бъде съобщена устно на мястото на продажба на предварително неопаковани храни, ако:

  1. информацията за алергените може да бъде съобщена на потребителя от собственика или от служител, непосредствено и по подходящ начин, преди покупката;
  2. информацията за алергените е достъпна по всяко време в писмен или електронен вид за служителите и за Нидерландския орган за безопасност на храните и потребителските продукти; и
  3. има ясно видимо указание на мястото на продажба, което подканва потребителите да получат информация за алергените от служителите

Чл. 4

Настоящата наредба влиза в сила на 13 декември 2014 г.

 

Чл. 5

 

Настоящата наредба се цитира като: Наредба за стоките за потребление (Информация за алергени за предварително неопаковани храни).

 

Настоящата наредба следва да се публикува в Държавен вестник заедно с обяснителните бележки към нея.

 

 

Министър на здравеопазването, социалните грижи и спорта

 

Обяснителни бележки

 

Обща част

 

Регламент (ЕС) №1169/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. за предоставянето на информация за храните на потребителите, за изменение на регламенти (ЕО) № 1924/2006 и (EO) № 1925/2006 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 87/250/ЕИО на Комисията, Директива 90/496/ЕИО на Съвета, Директива 1999/10/ЕО на Комисията, Директива 2000/13/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, директиви 2002/67/ЕО и 2008/5/ЕО на Комисията и на Регламент (ЕО) № 608/2004 (OВ L 304) на Комисията (наричан по-долу: Регламент (ЕС) №1169/2011) беше публикуван на 22 ноември 2011 г.

 

За предварително неопаковани храни, както е упоменато в член 44, параграф 1 от Регламент (ЕС) №1169/2011, изброяването на данните, упоменати в член 9, параграф 1, буква в) от наредбата, е задължително. Това засяга данни за вещества или продукти, които причиняват алергии или непоносимост. Член 44, параграф 2 от Регламент (ЕС) №1169/2011 посочва, че държавите членки могат да приемат национални мерки относно средствата, чрез които тези данни или техни елементи да бъдат направени достъпни, и когато е уместно, техният вид на изразяване и представяне.           Съгласно член 10, буква д) от Указа за стоките за потребление (Информация за храни), министърът на здравеопазването, социалните грижи и спорта може да приеме такива мерки. Настоящата наредба съдържа свързаната разпоредба.

 

Проектът на настоящата наредба е бил представен на членове на Редовната консултативна група относно Закона за стоките за потребление (ROW Членовете на ROW са се съгласили с проекта с изключение на някои коментари, които междувременно са били включени.

 

Правителственият указ за общите начални дати за ново законодателство не се следва с оглед на датата на влизане в сила, тъй като този указ транспонира Регламент (ЕС) №1169/2011. Настоящата наредба ще влезе в сила от 13 декември 2014 г.

 

Настоящата наредба е нотифицирана до Европейската комисия съгласно член 44, параграф 3 от Регламент (ЕС) №1169/2011. Проектонаредбата е била нотифицирана и до Европейската комисия в съответствие с член 8, параграф 1 от Директива 98/34/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 юни 1998 г. за определяне на процедура за предоставяне на информация в областта на техническите стандарти и регламент и правилата относно услугите на информационното общество (ОВ L 204). Допълнение към нотификацията TBA

 

Административни разходи и стопанско въздействие

 

Регламент (ЕС) №1169/2011 е транспониран в указа за стоките за потребление (Информация за храни) (Бюлетин със закони и укази от 2013 г., 146). Обяснителните бележки към този указ обясняват, че той няма въздействие върху административните разходи за граждани или фирми, нито други въздействия върху фирмите.    Съгласно Регламент (ЕС) №1169/2011 информацията за алергените е задължителна както за предварително опакованите храни, така и за тези, които не са предварително опаковани.

 

Тъй като настоящата наредба позволява на фирмите да решат — в случая на предварително неопаковани храни — да съобщават такава информация за алергени на потребителите устно вместо в писмен или електронен вид, това води до евентуално спестяване на средства, тъй като свързаните разходи за спазване на наредбата вече няма да възникват. Това обаче е валидно, при условие че потребителите се информират за възможността за получаване на информация за алергени. Това може да доведе до незначителни разходи за спазване на наредбата във вид например на плакати или знаци по стените. Изчисляването на разходите за спазване на наредбата предполага, че тези допълнителни разходи ще бъдат надминати от положителните въздействия да се предоставя информация устно вместо писмено. Следователно въздействията върху разходите за спазване на наредбата са неутрални.

ROW участват представители на фирми (промишленост и търговия), потребители, министерства (в частност на здравеопазването, социалните грижи и спорта и на икономиката), Нидерландския орган за безопасност на храните и потребителските продукти и съветите за стоките и търговски организации.