ДЛЪЖНОСТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗА ПЕРСОНАЛ В КУХНЯ

ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА на длъжността ГОТВАЧ
I. ОСНОВНИ ДЛЪЖНОСТНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
1. Участва в производството на готварска продукция под ръководството на главния готвач.2. Спазва изискванията за количеството и качеството на вложените продукти и подправките.3. Следи за работата на машините, съоръженията и състоянието на посудата.4. Поддържа изискваната производствена хигиена на работното място съгласно санитарните изисквания.5. Спазва правилата за организация и охрана на труда в кухнята.6. Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с длъжността.
II. ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ, ПРИСЪЩИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА
1. Отговаря за количеството и качеството на вложените продукти в готварската продукция в съответствие с установените рецептури;2. Носи отговорност за вреди от рекламации за приготвената от него продукция.
III. ОРГАНИЗАЦИОННИ ВРЪЗКИ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
1. Длъжността е пряко подчинена на главния готвач.2. При изпълнение на длъжността се осъществяват организационни връзки и взаимоотношения с кухненския персонал и сервитьорите.
IV. НЕОБХОДИМА КОМПЕТЕНТНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
1. Трябва да знае: а) нормативните актове и вътрешните инструкции, свързани с Технологията на готварското производство; б) хигиенно-санитарните изисквания за производството на готварска продукция; в) нормативните изисквания за охрана на труда и противопожарна безопасност при работа в кухнята.
V. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
1. Образование: средно.2. Друга квалификация: курс за готвачи.3. Професионален опит: над 1 година трудов стаж по специалността
ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА на длъжността ПОМОЩНИК ГОТВАЧ
I. ОСНОВНИ ДЛЪЖНОСТНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
1. Извършва първичната обработка на продуктите, предназначени за производството на отделните ястия. 2. Почиства и нарязва ръчно или машинно зеленчуци, размразява месо и риба и извършва първична обработка на субпродукти. З. Грижи се за съхранение на продуктите, полуфабрикатите и готовата продукция съгласно технологическите и санитарни изисквания. 4. Извършва хигиенни операции по поддържане на работното място. 5. Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с длъжността.
II. ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ, ПРИСЪЩИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА
1. Отговаря за качеството на първичната обработка на продуктите. 2. Носи отговорност за вреди от загуби от неправилна обработка или съхраняване на продуктите.
III. ОРГАНИЗАЦИОННИ ВРЪЗКИ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
1. Длъжността е пряко подчинена на главния готвач. 2. При изпълнение на длъжността се осъществяват организационни връзки и взаимоотношения с кухненския персонал.
IV. НЕОБХОДИМА КОМПЕТЕНТНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
1. Носи отговорност за вреди от рекламации за некачествена готварска продукция и за липси на продукти.
ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА на длъжността Главен ГОТВАЧ
I. ОСНОВНИ ДЛЪЖНОСТНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
1. Участва в производството на готварска продукция като ръководи всички готвачи.2. Спазва изискванията за количеството и качеството на вложените продукти и подправките.3. Следи за работата на машините, съоръженията и състоянието на посудата.4. Поддържа изискваната производствена хигиена на работното място съгласно санитарните изисквания.5. Спазва правилата за организация и охрана на труда в кухнята.6. Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с длъжността.
II. ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ, ПРИСЪЩИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА
1. Отговаря за количеството и качеството на вложените продукти в готварската продукция в съответствие с установените рецептури; 2. Носи отговорност за вреди от рекламации за приготвената от него продукция.
Ш. ОРГАНИЗАЦИОННИ ВРЪЗКИ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
1. Длъжността е пряко подчинена на управителя на ресторанта. 2. При изпълнение на длъжността се осъществяват организационни връзки и взаимоотношения с кухненския персонал и с клиенти IV. НЕОБХОДИМА КОМПЕТЕНТНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
1. Трябва да знае:а) нормативните актове и вътрешните инструкции, свързани с организацията и технологията на готварското производство;б) хигиенно-санитарните изисквания при производство на готварска продукция;в) нормативните изисквания за охрана на труда и противопожарната безопасност при работа в кухнята; г) компютърните и други автоматизирани системи за рецептури и други нормативи за влагане на продукти и подправки за готварска продукция.
V. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
1. Образование: средно по технология на храненето.2. Друга квалификация: работа с компютър и владеене говоримо на английски език. 3. Професионален опит: над 5 години трудов стаж по специалността.