ВХОДЯЩ КОНТРОЛ НА ХРАНИ И СУРОВИНИ В ЗАВЕДЕНИЕ- НАССР

Приемането на хранителните продукти се извършва въз основа на следни¬те изисквания:
 В обекта се приемат и предлагат само храни, произведени в предприятия, регистрирани по Закона за храните.
 Приемането и предлагането на храните се извършва по начин, който не позволява замърсяването им.
 Входящият контрол на храните и придружаващата ги документация се извършва от упълномощено лице от персонала, преди приемането им в обекта.
 Лицето, упълномощено да приема храните, вписва в „Дневник за входящ контрол на приетите храни” следните данни:
• име на производителя;
• дата на приемане;
• номер на партидата (срок на годност);
• прието количество;
• вид на използвания транспорт;
• вид на придружаващата съответния вид документация.
 Упълномощеното лице инспектира постъпващите храни за:
• замърсяване на опаковките;
• нарушаване целостта на опаковките;
• признаци за жизнена дейност на вредители;
• органолептични свойства;
• дата на срок на годност;
• хигиена на доставчика и транспортното средство.
 При установяване суровини, негодни за употреба при производството на кулинарни и сладкарски изделия, те се връщат на доставчика.
В обекта при необходимост се доставя месо дълбоко забразено. След размразяване на месо, неупотребената част от него се замразява отново и се
обозначава с етикет върху който се изписват датата и часа на замразяването и се полага подпис от лицето, извършващо операцията.
При постъпили храни и напитки с горепосочените отклонения същите се маркират с надпис „да не се използва”, съхраняват се отделно от другите и се изнасят от обекта при първа възможност.
Придружаващ документ – „Дневник за входящ контрол на суровини и храни”. Попълва се от материално-отговорното лице.